คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยแรกเริ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วางโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Amslogocmu.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Associated Medical Sciences
Chiang Mai University
ที่อยู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้งพ.ศ. 2519
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
วารสารวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
เว็บไซต์http://www.ams.cmu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2510 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะแยกออกมาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2519 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งหน่วยงานในความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนราชการต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ต่อมาภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • พ.ศ. 2522 ทางทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชารังสีเทคนิค
 • พ.ศ. 2523 มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชากิจกรรมบำบัด
 • พ.ศ. 2531 ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้ง ภาควิชากายภาพบำบัด
 • พ.ศ. 2546 ควบรวมภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกเป็น ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานและหลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัดและภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์

-

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

-

ภาควิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

หลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต

-

-

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข