คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University) เป็นคณะเทคนิคการแพทย์คณะแรกของภาคเหนือและเป็นคณะที่สามของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยแรกเริ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ วางโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University
สถาปนา22 มกราคม พ.ศ. 2519 (48 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ
ที่อยู่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วารสารวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
สี███ สีน้ำเงิน
สถานปฏิบัติศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เว็บไซต์http://www.ams.cmu.ac.th

ประวัติ

แก้
 • พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2510 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะแยกออกมาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2519 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งหน่วยงานในความรับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนราชการต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ต่อมาภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • พ.ศ. 2522 ทางทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชารังสีเทคนิค
 • พ.ศ. 2523 มีการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติมคือ ภาควิชากิจกรรมบำบัด
 • พ.ศ. 2531 ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้ง ภาควิชากายภาพบำบัด
 • พ.ศ. 2546 ควบรวมภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกเป็น ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานในคณะ

แก้
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 • ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • ภาควิชารังสีเทคนิค
 • ภาควิชากิจกรรมบำบัด
 • ภาควิชากายภาพบำบัด
 • สำนักงานคณะ
 • ห้องสมุด
 • สหกรณ์เครดิตยูเนียน

หน่วยงานและหลักสูตร

แก้

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัดและภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 • สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชากายภาพบำบัดมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้