คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Technology, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Technology,
Khon Kaen University
ชื่อย่อทล. / TE
สถาปนา27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (39 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
ที่อยู่
สี███ สีแดง
มาสคอต
อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ

แก้

คณะเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้ อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น คณะฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นจำนวน 2 ศูนย์ด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (FerVAAP) และศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านชีวภาพและน้ำบาดาล ตามลำดับ ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ คือ คณะฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หินและห้องปฏิบัติหารทางอาหาร (ห้องเบเกอร์รี่) เป็นเครื่องการันตี จนคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน “คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี 2554

หน่วยงาน

แก้
 • กองบริหารงานคณะ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
 • ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (FerVAAP)
 • ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC)

สัญลักษณ์

แก้
 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

  สีแดง

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

เฟื่องฟ้า

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีธรณี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
 • สาขาเทคโนโลยีธรณี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีธรณี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต พ.ศ. 2527 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ พ.ศ. 2528 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

พ.ศ. 2528 - 2532
พ.ศ. 2532 - 2536

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข

พ.ศ. 2544 - 2549

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย พ.ศ. 2549 - 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

พ.ศ. 2556 - 2564

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรื่องฤทธิ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง

แก้
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเทคโนโลยี", มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้