เกษตรศาสตร์ (กะ-เสด-ตฺระ-สาด) (อังกฤษ: agricultural science) คือ วิชาว่าด้วยการเกษตรกรรม โดยรวมสามารถแบ่งได้หลายสาขาวิชา และแบ่งย่อยไปในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่

ดูเพิ่ม

แก้