ชัยชาญ ถาวรเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (อังกฤษ: Asst. Prof. Chaicharn Thavaravej) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 18 (13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560) สมรสกับนางรัชฎา ถาวรเวช (อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำรงตำแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 03 มกราคม พ.ศ. 2494 (70 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส นางรัชฎา ถาวรเวช
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการรับราชการแก้ไข

ตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • พ.ศ. 2526 ชนะการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุมธานี (สถาปนิกผู้ร่วมคณะทำงานการประกวดแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  • พ.ศ. 2536 ชนะการประกวดแบบโครงการตกแต่งภายใน ระยะที่ 2 หอไทยนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ (หัวหน้าคณะออกแบบ บริษัท ซีริน อาคิเตกส์)
  • พ.ศ. 2557 รางวัลสถาปนิกดีเด่น สาขาบุคคลที่ได้รับความสำเร็จในงานด้านราชการหน่วยงาน ภาครัฐ จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

งานด้านบริหารแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คำสั่ง มศก.ที่ 235/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539
  2. คำสั่ง มศก. ที่ 1225/2547 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547
  3. คำสั่ง มศก. ที่ 1423/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๗ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
  5. คำสั่ง มศก.ที่ 306/2546 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546
  6. คำสั่ง มศก. ที่ 926/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546


ก่อนหน้า ชัยชาญ ถาวรเวช ถัดไป
อุทัย ดุลยเกษม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 18
(13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  วันชัย สุทธะนันท์