จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน409,265
ผู้ใช้สิทธิ83.27%
  First party Second party Third party
 
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ
ที่นั่งก่อนหน้า 0 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น2 ลดลง2 Steady0
คะแนนเสียง 119,657 87,594 36,621
% 37.40 27.38 11.45

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวม แก้ไข

แบ่งตามพรรค แก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ภูมิใจไทย 3 119,657 37.40% 2  2 66.67%
ประชาธิปัตย์ 3 87,594 27.38% 1  2 33.33%
พลังประชารัฐ 3 36,621 11.45% 0   0.00%
อื่น ๆ 98 76,037 23.77% 0   0.00%
ผลรวม 107 319,909 100.00% 3   100.00%
คะแนนเสียง
ภูมิใจไทย
  
37.40%
ประชาธิปัตย์
  
27.38%
พลังประชารัฐ
  
11.45%
อื่น ๆ
  
23.77%
ที่นั่ง
ภูมิใจไทย
  
66.67%
ประชาธิปัตย์
  
33.33%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า แก้ไข

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554 แก้ไข

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ภูมิใจไทย 23,526 8.30% 119,657 37.40%  29.10%
ประชาธิปัตย์ 223,697 78.91% 87,594 27.38%  51.53%
พลังประชารัฐ 36,621 11.45%  11.45%
อื่น ๆ 36,246 12.79% 76,037 23.77%  10.98%
ผลรวม 283,469 100.00% 319,909 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554 แก้ไข

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
ภูมิใจไทย 119,657 37.40%  37.40%
ประชาธิปัตย์ 224,157 86.67% 87,594 27.38%  59.29%
พลังประชารัฐ 36,621 11.45%  11.45%
เพื่อไทย 21,248 8.22% 3,297 1.03%  7.19%
อื่น ๆ 13,241 5.12% 72,740 22.74%  17.62%
ผลรวม 258,646 100.00% 319,909 100.00%

แบ่งตามเขต แก้ไข

เขตเลือกตั้ง ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 40,518 39.51% 30,760 29.99% 12,168 11.86% 19,116 18.64% 102,562 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 47,584 45.49% 22,428 21.44% 10,309 9.86% 24,276 23.21% 104,597 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 31,555 27.99% 34,406 30.52% 14,144 12.54% 32,645 28.95% 112,750 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 119,657 37.40% 87,594 27.38% 36,621 11.45% 76,037 23.77% 319,909 100.00%

เขตเลือกตั้ง แก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอเขาชัยสน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ภูมิศิษฏ์ คงมี (14) 40,518 39.51
ประชาธิปัตย์ สุพัชรี ธรรมเพชร (11)* 30,760 29.99
พลังประชารัฐ สมคิด โสมณะ (26) 12,168 11.86
อนาคตใหม่ ชุติมา คชพันธ์ (3) 9,753 9.51
เสรีรวมไทย ทวิช ชูบัว (2) 1,256 1.22
รวมพลังประชาชาติไทย โอภาส หนูชิต (4) 916 0.89
เศรษฐกิจใหม่ ศิรินันท์ มีสมจิตร (21) 848 0.83
คลองไทย เสริม ทวีตา (12) 812 0.79
ชาติไทยพัฒนา สุทธิชัย หนูนวล (1) 666 0.65
พลังท้องถิ่นไท ราม มุขช่วย (9) 475 0.46
เพื่อธรรม สมเสริม ชูรักษ์ (6) 432 0.42
ประชาชาติ กู้ชาติ ชายเกตุ (5) 370 0.36
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ธวัช สุวรรณรัศมี (36) 364 0.35
พลังไทสร้างชาติ เขมาวุฒิ สุวรรณ์ (24) 357 0.35
พลังสังคม สุวัฒน์ เพชรกาศ (31) 351 0.34
ไทยศรีวิไลย์ ดุษฎี จงรัตน์ (25) 341 0.33
พลังศรัทธา ชฎาภรณ์ อนันตวงศ์ (34) 337 0.33
พลังชาติไทย วิกรม พงศ์จันทรเสถียร (29) 305 0.30
ประชาภิวัฒน์ จ่าสิบเอก สมจิต เซ่งฮวด (13) 254 0.25
เพื่อชาติ พิชัย ศรีนวลขาว (7) 185 0.18
ประชานิยม สัมพันธ์ บุญรุ่ง (15) 159 0.16
พลังไทยรักไทย ชิสา เนียมวงศ์ (27) 136 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน บุรินทร์ นาคเกตุ (22) 104 0.10
พลเมืองไทย มนตรี สังฆานาคินทร์ (32) 104 0.10
เพื่อแผ่นดิน พวงเพชร ปานแจ่ม (18) 102 0.10
ชาติพัฒนา สงคราม ฟองมณี (8) 96 0.09
ประชาชนปฏิรูป ปาพจน์ สุขาทร (19) 95 0.09
พลังธรรมใหม่ เจริญ ขวัญกลับ (17) 86 0.08
ถิ่นกาขาวชาววิไล วิสุทธิ์ นะแหล่ (23) 57 0.06
ประชาธรรมไทย อาภรณ์ แทนสง (33) 46 0.04
ไทรักธรรม สถาพร แพ่งเมือง (35) 42 0.04
แทนคุณแผ่นดิน ไพรจิตร โพธิ์นิยม (30) 41 0.04
พลังปวงชนไทย นิศากานต์ อักษรชู (28) 26 0.03
ไทยรักษาชาติ ไพรัช ขวัญศรี (10)
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย พิศาล ปลอดพลัด (16)
ประชาไทย ตันติกร หนูแป้น (20)
ผลรวม 102,562 100.00
บัตรดี 102,252 94.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,214 2.03
บัตรเสีย 4,127 3.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,903 83.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,836 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2 แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพตและอำเภอศรีนครินทร์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ (9) 47,584 45.49
ประชาธิปัตย์ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (3)* 22,428 21.44
พลังประชารัฐ อนุชาติ จันทร์ทอง (25) 10,309 9.86
อนาคตใหม่ เกลื่อม พูลสง (7) 6,539 6.25
เพื่อไทย พันเอก ทวี แก้วกลับ (17) 3,297 3.15
เสรีรวมไทย ประยุทธ ขาวนุ้ย (13) 2,606 2.49
คลองไทย บุญเลิศ เส้งรอด (2) 1,978 1.89
ประชาชาติ บุญพา เกื้อทอง (4) 1,688 1.61
เศรษฐกิจใหม่ สิริญาดา วรศรี (29) 1,060 1.01
ชาติไทยพัฒนา กรรณิการ์ สุขทอง (11) 974 0.93
ชาติพัฒนา ณิชชา แก้วนุ้ย (12) 804 0.77
รวมพลังประชาชาติไทย ประจวบวิสุทธ์ จันทร์ตรี (10) 652 0.62
พลังท้องถิ่นไท สมพร ทองเขียว (1) 597 0.57
พลังชาติไทย วิรัตน์ บัวขาว (28) 502 0.48
พลังธรรมใหม่ วิเชียร ศรีสุด (30) 452 0.43
พลังไทสร้างชาติ สมทรง นุ่นสง (24) 428 0.41
ประชาธรรมไทย สุรินทร์ ชูสุข (5) 406 0.39
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จ้อง ชูทอง (15) 334 0.32
ไทยศรีวิไลย์ สุด มากหนู (23) 287 0.27
พลังปวงชนไทย กรรณฑพล ด้วงทอง (22) 251 0.24
พลังสังคม ธัญชนก เกื้อทอง (26) 239 0.23
เพื่อธรรม พิสิฐ จงเจตน์ (6) 173 0.17
ประชานิยม ประสพ คงมาก (20) 160 0.15
เพื่อแผ่นดิน สมศรี รอดไฝ (16) 126 0.12
เพื่อชาติ จักรพงค์ พรหมคง (14) 125 0.12
พลังศรัทธา ธเนษฐ ศรีอ่อน (35) 92 0.09
ครูไทยเพื่อประชาชน สุดเขต ฉิมรักษ์ (27) 91 0.09
แทนคุณแผ่นดิน กอบกิจ จันทร์ขาว (31) 84 0.08
ประชาไทย เจน สงแช้ม (21) 76 0.07
ประชาชนปฏิรูป ประสิทธิ์ วงศาสวัสดิ์ (19) 63 0.06
ประชาภิวัฒน์ วีระศักดิ์ ฉิมฉ่ำ (18) 55 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย จำนาญ แสงสม (32) 52 0.05
พลังไทยรักไทย รวีวรรณ สีตรัศมี (33) 46 0.04
ไทรักธรรม ร้อยตรี พานิช พรมนุ่น (34) 39 0.04
ไทยรักษาชาติ อธิคม ขุนแก้ว (8)
ผลรวม 104,597 100.00
บัตรดี 104,597 94.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,121 1.91
บัตรเสีย 4,492 4.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 111,210 84.15
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,153 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3 แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูนและอำเภอบางแก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นริศ ขำนุรักษ์ (3)* 34,406 30.52
ภูมิใจไทย เขมพล อุ้ยตยะกุล (14) 31,555 27.99
พลังประชารัฐ ปรัชญา นวลเปียน (27) 14,144 12.54
อนาคตใหม่ อุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ (13) 8,766 7.77
พลเมืองไทย สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐศิลป์ (16) 5,127 4.55
ประชาชาติ ประสิทธิ์ ฝ้ายเส็ม (8) 4,282 3.80
ชาติไทยพัฒนา อนงค์ เชาวนะกิจ (12) 2,582 2.29
เสรีรวมไทย ประเจียด อักษรธรรมกุล (11) 1,997 1.77
พลังท้องถิ่นไท ทนง เรืองแก้ว (10) 1,308 1.16
เศรษฐกิจใหม่ อรัญ ดำแม็ง (22) 955 0.85
พลังชาติไทย มงคล แก้วมณี (31) 934 0.83
รวมพลังประชาชาติไทย พันตำรวจเอก จำลอง สิริภูวดล (7) 841 0.75
ประชาธรรมไทย ณฐภัทรพล เอียดขาว (19) 780 0.69
แทนคุณแผ่นดิน ประภาศ ปานเจี้ยง (32) 503 0.45
คลองไทย วีระ ไชยสินโณ (2) 481 0.43
ประชาไทย ร้อยตำรวจโท เส็น เหมือนกู้ (23) 469 0.42
ทางเลือกใหม่ สุพัฒน์ ยาชะรัด (6) 406 0.36
ชาติพัฒนา ก้าน แก้วพูล (5) 381 0.34
พลังธรรมใหม่ สุทัศย์ นวลพรหม (17) 348 0.31
พลังไทสร้างชาติ หร้อศักดิ์ เด็นเพชรหน๊อง (30) 344 0.31
เพื่อชาติ อำนาจมั่นคง มูสิกะสงค์ (9) 294 0.26
พลังแรงงานไทย ณรงค์ ศิริมุสิกะ (24) 261 0.23
เพื่อแผ่นดิน เพียร สังข์แก้ว (20) 222 0.20
ประชาภิวัฒน์ กัลญา วรกาญจนานนท์ (1) 214 0.19
เพื่อธรรม ภคพล แสงอุบล (15) 198 0.18
ประชาชนปฏิรูป แก้วใจ ขุนเดื่อ (21) 142 0.13
ถิ่นกาขาวชาววิไล วิรัช ทองแก้ว (26) 141 0.13
ไทรักธรรม นันท์ชพร แก้วเกตุ (36) 138 0.12
พลังสังคม สมบูรณ์ คงเนียม (28) 134 0.12
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วราภรณ์ แก้วจันทร์ (18) 127 0.11
ครูไทยเพื่อประชาชน จ่าสิบเอก พชรพล ฤทธิเดช (29) 101 0.09
พลังศรัทธา สมศักดิ์ สงยอด (35) 92 0.08
ประชานิยม ร้อยตำรวจเอก ไพโรจน์ อ่อนหนู (25) 77 0.07
ไทยรักษาชาติ พันตำรวจเอก ชมพล ขุนอักษร (4)
พลังไทยรักไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญ์ชิสา เจริญสุขธนาสิริ (33)
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ดอน ศรีนวลขาว (34)
ผลรวม 112,750 100.00
บัตรดี 112,750 93.43
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,232 1.85
บัตรเสีย 5,693 4.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 120,675 82.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 146,276 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้ไข

  1. อภิชาติ เหล็มปาน (4 กุมภาพันธ์ 2562). "บรรยากาศการรับสมัคiรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดพัทลุง คึกคัก ท่ามกลางกองเชียร์และผู้สนับสนุนจำนวนมาก". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข