พรรคพลังไทยรักไทย

พรรคพลังไทยรักไทย (อังกฤษ: Phalang Thai Rak Thai Party, ชื่อย่อ:พ.พ.ร.ท.) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ มีนาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล และนาย วินัย ไชยบุตร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [1] ต่อมาทางพรรคได้เชิญ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค

พรรคพลังไทยรักไทย
หัวหน้าพรรคคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
เลขาธิการพรรคฉาย ตากกระโทก
ก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1 ปี)
ที่ทำการพรรค๒๐๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
รองหัวหน้าพรรคทองจันทร์ จันทร์เต
ร้อยตำรวจเอก อธิโชค พุทธปิยบูชา
เครือวัลย์ หงษาวงค์
อภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์
ร้อยตรี สิทธิศักดิ์ รักษาศรี
ชนก กลางประพันธ์
วรชัย บุตรสิงห์
เหรัญญิกพรรคศิริวรรณ ศรีลาลัย
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคพลังไทยรักไทยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 1 คนคือนาย คฑาเทพ ผู้เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคจำนวน 4 คนได้แก่

  • นายทองจันทร์ จันทร์เต
  • ร้อยตำรวจเอก อธิโชค พุทธปิยบูชา
  • นางสาวเครือวัลย์ หงษาวงค์
  • นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์[2]

ต่อมานาย อังกูร ไผ่แก้ว และนาย ชรัสส์ธิ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคตามหนังสือลาออกลงวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และนาง ทิพย์ณาลิน พูลสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรค ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน [3]

จากนั้นนาง ชลธิชา ไชยบุตร ได้ลาออกจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรคตามหนังสือลาออกลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเหตุให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 9 คน [4]

บุคลากรแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วินัย ไชยบุตร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562[5]

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข