พรรคประชาธิปไตย (พ.ศ. 2517)

พรรคประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 1 ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีนาย ชุมพล มณีเนตร อดีต ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นหัวหน้าพรรค และพันตำรวจตรี ประชา พูนวิวัฒน์ นักเขียนอิสระ เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคประชาธิปไตย
หัวหน้าชุมพล มณีเนตร
เลขาธิการพันตำรวจตรี ประชา พูนวิวัฒน์
ก่อตั้ง29 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ยุบพ.ศ. 2529
ที่ทำการ22 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

เมื่อพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2517 นายชุมพล มณีเนตร อดีต ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์ อดีต ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันจัดตั้ง "พรรคประชาธิปไตย" โดยมีนายชุมพล มณีเนตร เป็นหัวหน้าพรรค นายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์ นายแถม นุชเจริญ เป็นรองหัวหน้าพรรค พันตำรวจตรี ประชา พูนวิวัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค นายประถัมภ์ ทิพยวงศ์ เป็รองเลขาธิการพรรค และมีกรรมการบริหารพรรคได้แก่ วิทยา กฤตลักษณ์กุล สุนทร ยิ่งนคร อุบล รัฐประเสริฐ และบุญยงค์ สากิยะ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[3]

ในปี พ.ศ. 2526 นายชุมพล มณีเนตร ได้จัดตั้งพรรคประชาธิปไตยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และยุบพรรคไปในปี พ.ศ. 2529

นโยบายสำคัญแก้ไข

  • ยกฐานะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีสิทธิเท่าเทียมข้าราชการทั่วไป
  • สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาทุกระดับทั้งภาคบังคับ วิชาชีพ และมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการสอบคัดเลือก
  • ส่งเสริมฐานะครูให้มีหลักประกันมั่นคงยิ่งขึ้น
  • ให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคประชาธิปไตย ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพียง 2 ที่นั่ง[4] คือ นายเจริญ หนูสง จากจังหวัดพัทลุง และนายสุนทร ยิ่งนคร จากจังหวัดสมุทรสงคราม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 พรรคประชาธิปไตย ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพียง 1 ที่นั่ง คือ นายชุมพล มณีเนตร จากจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  3. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.