สุธี มากบุญ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[1] อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าประชา ประสพดี
วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
จังหวัดนครสวรรค์
คู่สมรสต้องฤดี มากบุญ

ประวัติ แก้

สุธี มากบุญ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายโชติ กับนางกิมลี้ มากบุญ จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนโชติระวี จังหวัดนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 27 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 26 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44

สุธี มากบุญ สมรสกับนางต้องฤดี มากบุญ (สกุลเดิม ปุณณกันต์) เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

การทำงาน แก้

สุธี มากบุญ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นจึงได้โอนกลับไปสังกัดกรมการปกครองอีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นจ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นนายอำเภอครั้งแรกที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2531 กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2539 และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด (สกลนคร ลพบุรี นครสวรรค์ มุกดาหาร) และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2545 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[2] และได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รางวัลและเกียรติยศ แก้

สุธี มากบุญ ได้รับพระราชทานยศนายกองเอก เป็น นายกองเอก สุธี มากบุญ เมื่อ พ.ศ. 2540 [3] ได้รับพระราชทานยศเป็นนายหมวดเอก ในปี พ.ศ. 2532[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/018/38.PDF
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/028/2.PDF
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๗๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๗, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำรักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๔๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๘, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๘ ข หน้า ๓๕, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐