คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทย (5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531)

คณะรัฐมนตรีเปรม 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
Prem Tinsulanoda cropped.JPG
วันแต่งตั้ง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
วันสิ้นสุด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(1 ปี 363 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 4 ปี
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 45

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44 ของไทยแก้ไข

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 29 เมษายน พ.ศ. 2531 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
ทหาร
30 เมษายน พ.ศ. 2531 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง ทหาร
รองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
นายพงส์ สารสิน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
  เรืออากาศไท ศุลี มหาสันทนะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
  นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ลาออกจากตำแหน่ง อิสระ
  นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
  นายอำนวย สุวรรณคีรี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายวิชิต แสงทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายอรุณ ภานุพงศ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงกลาโหม   พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
  นายศุภชัย พานิชภักดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายประภัตร โพธสุธน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงการต่างประเทศ   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
  ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  พลเอก หาญ ลีลานนท์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายเสนาะ เทียนทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
  นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 อิสระ
กระทรวงคมนาคม   นายบรรหาร ศิลปอาชา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
  พันตรีสนั่น ขจรประศาสน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายสุรพันธ์ ชินวัตร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงพาณิชย์   ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง พรรคกิจสังคม
  นายมนตรี พงษ์พานิช 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
  นายประจวบ ไชยสาส์น 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย   พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ทหาร
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายมนตรี พงษ์พานิช 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคกิจสังคม
  นายเฉลียว วัชรพุกก์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม
  นายไสว พัฒโน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงยุติธรรม   นายสะอาด ปิยวรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน   นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายพิจิตต รัตตกุล 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงศึกษาธิการ   นายมารุต บุนนาค 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายมานะ รัตนโกเศศ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร
กระทรวงสาธารณสุข   นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายประมวล สภาวสุ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
  นายสมบูรณ์ จีระมะกร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคประชาธิปัตย์
  นายกร ทัพพะรังสี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายสุบิน ปิ่นขยัน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พรรคกิจสังคม

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรีแก้ไข

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้[1]
  1. นายมนตรี พงษ์พานิช พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สืบแทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529
  2. นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[2]
  • วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายอรุณ ภานุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สืบแทนนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง[3]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ สิ้นสุดลงเพราะมีพระบรมราชโองการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข