คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 2

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476)

คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476
วันแต่งตั้ง10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
วันสิ้นสุด1 เมษายน พ.ศ. 2476
(0 ปี 113 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด20
ประวัติ
สภานิติบัญญัติผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้าคณะกรรมการราษฎร
ถัดไปคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี แก้

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ของสยาม
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
พระคลังมหาสมบัติ   * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
กลาโหม   1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
ต่างประเทศ   2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
เกษตรพาณิชยการ   3 พระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
ธรรมการ   4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
มหาดไทย   5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
ยุติธรรม   6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  7 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  9 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  10 นายพันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  11 พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  12 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  13 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  14 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  15 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  16 หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  17 ประยูร ภมรมนตรี   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  18 แนบ พหลโยธิน   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
  19 ตั้ว ลพานุกรม   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  

การแถลงนโยบายของรัฐบาล แก้

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2475

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

อ้างอิง แก้