คณะกรรมการราษฎร (ประเทศสยาม)

บทความนี้เกี่ยวกับคณะกรรมการราษฎรของประเทศสยาม สำหรับในประเทศอื่น ดูที่ คณะกรรมการราษฎร

คณะกรรมการราษฎร (28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475) นับเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกของประเทศสยาม

คณะกรรมการราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 แห่งราชอาณาจักรสยาม
Phraya Manopakorn Nititada.jpg
วันแต่งตั้ง 28 มิถุนายน 2475
วันสิ้นสุด 10 ธันวาคม 2475
(0 ปี 165 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 5 เดือน 12 วัน (165 วัน)
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 และในวันที่ 28 มิถุนายน 2475 สภาผู้แทนราษฎรอันประกอบด้วย สมาชิกซึ่งคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้ตั้งขึ้น จำนวน 70 นาย ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

โดยที่ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน มาตรา 33 บัญญัติว่า "ให้สภาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ และให้ผู้เป็นประธานนั้นเลือกสมาชิกในสภาอีก 14 นาย เพื่อเป็นกรรมการ การเลือกนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบของสภาแล้ว ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการของสภา"

ในการนี้ ได้มีสมาชิกเสนอให้มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นประธานคณะกรรมการราษฎร โดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ประธานคณะกรรมการราษฎรได้เสนอชื่อคณะกรรมการราษฎรและสภาได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อในคณะกรรมการราษฎรแก้ไข

สีแสดง คณะราษฎร
อิสระ
รายชื่อในคณะกรรมการราษฎร
ตำแหน่ง ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการราษฎร มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
กรรมการราษฎร นายแนบ พหลโยธิน 28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475

หมายเหตุแก้ไข

  • ในปัจจุบันคณะกรรมการราษฎรเทียบเท่ากับ คณะรัฐมนตรี ในปัจจุบัน
  • ประธานคณะกรรมการราษฎรเทียบเท่ากับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี
  • กรรมการราษฎรเทียบเท่ากับตำแหน่ง รัฐมนตรี ในปัจจุบัน

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คณะกรรมการราษฎรคณะนี้ ไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภา แต่ได้ถือเอา หลัก 6 ประการของคณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะเริ่มแรกนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพราะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร

อ้างอิงแก้ไข