คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3

คณะรัฐมนตรีสยาม

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476)

คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสยาม
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2476
วันแต่งตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2476
วันสิ้นสุด20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(0 ปี 80 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จำนวนรัฐมนตรี16
จำนวนอดีตรัฐมนตรี4
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด20
ประวัติ
สภานิติบัญญัติผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 2
ถัดไปคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 4

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี จากการรัฐประหารเงียบ ยึดอำนาจรัฐบาลตนเองใน พ.ศ. 2476 ตามความในข้อ 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ๒๔๗๖ ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญ(บางมาตรา) ตามความในข้อ 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา[1] ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
พระคลังมหาสมบัติ   * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
กลาโหม   1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
ต่างประเทศ   2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
เกษตรพาณิชยการ   3 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
ธรรมการ   4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
มหาดไทย   5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
ยุติธรรม   6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  7 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  8 พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  9 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
  พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
  พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
  พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
  10 พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  11 นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  12 นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  13 พันโท ประยูร ภมรมนตรี   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  14 นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
  15 นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี

แก้

การแถลงนโยบายของรัฐบาล

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะมีประกาศให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ

อ้างอิง

แก้


  1. “พระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2476”]