รายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยของไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาราชวรานุกูล
ในฐานะ ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย
สถาปนา21 ตุลาคม พ.ศ. 2435
รองรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามปลัดทูลฉลอง (จนถึง พ.ศ. 2475)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระยาราชวรานุกูล ราชปลัดทูลฉลอง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2435[1] 17 เมษายน พ.ศ. 2442
2   พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง 17 เมษายน พ.ศ. 2442[2] 12 เมษายน พ.ศ. 2456
3   เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง 12 เมษายน พ.ศ. 2456[3] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465
4   พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
5   พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475

รายนามปลัดกระทรวงมหาดไทย

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
6   พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
7   พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) 1 กันยายน พ.ศ. 2478 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
8   พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 1 กันยายน พ.ศ. 2482
9   พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) 1 กันยายน พ.ศ. 2482 31 มกราคม พ.ศ. 2488
10   พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488
11   พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) 11 กันยายน พ.ศ. 2488 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489
12   พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 27 ตุลาคม พ.ศ. 2490
13   ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) 27 ตุลาคม พ.ศ. 2490 3 ธันวาคม พ.ศ. 2491
14   พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2491 19 กันยายน พ.ศ. 2500
15   พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) 19 กันยายน พ.ศ. 2500 30 กันยายน พ.ศ. 2506
16   นายถวิล สุนทรศารทูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 30 กันยายน พ.ศ. 2511
17   นายพ่วง สุวรรณรัฐ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 31 ธันวาคม พ.ศ. 2515
18   นายวิทุร จักกะพาก 7 มกราคม พ.ศ. 2516[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2517
19   นายชลอ วนะภูติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2520
20   นายวิญญู อังคณารักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523
21   นายดำรง สุนทรศารทูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 2 มีนาคม พ.ศ. 2524
22   นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 1 เมษายน พ.ศ. 2524 30 กันยายน พ.ศ. 2532
23   นายเอนก สิทธิประศาสน์ 1 ตุลาคม 2532 16 กุมภาพันธ์ 2533
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
24 (1)   นายอนันต์ อนันตกูล 17 กุมภาพันธ์ 2533 25 กุมภาพันธ์ 2534[5]
25   นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 26 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2534
24 (2)   นายอนันต์ อนันตกูล 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2536
26   นายอารีย์ วงศ์อารยะ 1 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2539
27   นายชูวงศ์ ฉายะบุตร 1 ตุลาคม 2539 30 กันยายน 2540
28   นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ 1 ตุลาคม 2540 5 มีนาคม 2545
29   นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 5 มีนาคม 2545 30 กันยายน 2545
30   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 1 ตุลาคม 2545 9 มีนาคม 2548
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
31   นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 20 เมษายน 2548 30 กันยายน 2549
32   นายพงศ์โพยม วาศภูติ 1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2551
33   นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 1 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2553
34   นายวิชัย ศรีขวัญ 25 กุมภาพันธ์ 2552 30 กันยายน 2552
35   นายมานิต วัฒนเสน 1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2553
36   นายวิเชียร ชวลิต 1 ตุลาคม 2553 19 กันยายน 2554
37   นายพระนาย สุวรรณรัฐ 7 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2555
38   นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
39   นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
40   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560[6] 30 กันยายน พ.ศ. 2564
41   นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[7] ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้