พนิตา กำภู ณ อยุธยา

พนิตา กำภู ณ อยุธยา (สกุลเดิม อุตตะโมต) เป็นข้าราชการชาวไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [1]อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับพระกรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ อยู่เสมอ[2]

พนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า วัลลภ พลอยทับทิม
ถัดไป วิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ถัดไป สุทธศรี วงษ์สมาน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 เมษายน พ.ศ. 2496 (69 ปี)

ประวัติแก้ไข

พนิตา เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2496 เป็นธิดาคนโตของนายประกิต อุตตะโมต อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางอำไพวรรณ อุตตะโมต มีพี่น้อง 5 คน คนที่ 2 คือ นายประวัฒน์ อุตโมท อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย[3]

พนิตา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทด้านการพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนาย ภูรีธร กำภู ณ อยุธยา เพื่อนร่วมรุ่นคณะโบราณคดี มีธิดา 2 คน[4]

การทำงานแก้ไข

พนิตา ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ และหลังจากนั้นจึงได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [5]

งานการเมืองแก้ไข

พนิตา เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม ใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรควิถีไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/117/5.PDF
  2. พนิตา กำภู ณ อยุธยา มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ปลัดหญิงคนแรก พม.
  3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายประวัฒน์ อุตโมท[ลิงก์เสีย]
  4. พนิตา กำภู ณ อยุธยา
  5. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNME9EWTNNelUzTVE9PQ==&sectionid=
  6. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๘, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๔, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔