พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (พ.ศ. 2514)

พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (อังกฤษ: Local Progressive Party) เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยยื่นจดทะเบียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2514[1]ทะเบียนเลขที่ 16/2514 โดยมีหัวหน้าพรรคคือ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคคือ นางสุนทรี ชมธวัช เลขาธิการพรรคคือ นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ

พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า
หัวหน้าชำนาญ ยุวบูรณ์
รองหัวหน้าสุนทรี ชมธวัช
เลขาธิการแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ
ก่อตั้ง15 มีนาคม พ.ศ. 2514
ถูกยุบ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (0 ปี 247 วัน)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

และมีกรรมการอำนวยการอื่น ได้แก่ ร้อยเอก บุญ สนิทพันธ์ นายมณี วงศ์เครือมั่น นายเอี่ยม อร่ามรักษ์ นายแนบ เมฆใหญ่ นายยวง ชูตินันท์ นายลพ มัติศิลปิน นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ นายประชุม ทองมี นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ นายสมเจตน์ ชวนชาติ นายธีระยุทธ ไกรณรงค์ นายสมัย จินตกานนท์ นายสโรช รัตนากร นายอุดม มหาวังศวัต นายแสวง จินดานนท์ นายประสงค์ รังสิวัฒนะ พันตำรวจโท ประจักรา บุนนาค พันตำรวจเอก ศิริ คชหิรัญ นายผูกพัน อินทวงศ์ นายอารีย์ ตันติเวชกุล

พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า จัดตั้งได้ไม่นานก็ต้องสิ้นสุดบทบาทลง เช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ทั้งหมด เนื่องจากการปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-06-12. สืบค้นเมื่อ 2018-04-17.
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๑๑ และห้ามตั้งพรรคการเมืองขึ้น)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519