พรรคทางเลือกใหม่ (พ.ศ. 2561)

ระวังสับสนกับ พรรคทางเลือกใหม่

พรรคทางเลือกใหม่ (อังกฤษ: New Alternative Party, ชื่อย่อ: NEWA, ทลม.) พรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 16/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาย ราเชน ตระกูลเวียง เป็นผู้จดแจ้งจัดตั้งพรรค โดยพรรคทางเลือกใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

พรรคทางเลือกใหม่ (พ.ศ. 2561)
New Alternative Party
หัวหน้าพรรคราเชน ตระกูลเวียง
เลขาธิการพรรคสาธิต สาตรพันธุ์
ผู้ก่อตั้งพรรคราเชน ตระกูลเวียง
คำขวัญพรรคกล้าคิด กล้านำ ทำจริง
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 2 ปีก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการพรรค122/151 หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อุดมการณ์พรรคทางเลือกใหม่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนเป็นสำคัญ
สี     สีฟ้า
ชื่อย่อทลม.
NEWA
รองหัวหน้าพรรคอุเทน บัวสมบูรณ์
ราเชน ศิริวงค์นาค
อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์
ถิรเดช ธัญทองเพ็ชร
ประยงค์ ศิริศรี
เหรัญญิกพรรคพงษ์รัตน์ อรุณมหารัตน์
ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรควาลินี กาญจนจันทร์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยพรรคทางเลือกใหม่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีนับเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมพรรค [1] แต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ [2] ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกนายราเชนเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกและได้เลือกนาย ไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก โดยพรรคทางเลือกใหม่มีคำขวัญว่า "กล้าคิด กล้านำ ทำจริง" [3] โดยได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง กกต. ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นลำดับที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 [4]

คณะกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม่แก้ไข

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก (24 มีนาคม 2561 – )แก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค
2 อุเทน บัวสมบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๑
3 ราเชน ศิริวงค์นาค รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๒
4 อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๓
5 ถิรเดช ธัญทองเพ็ชร รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๔
6 ประยงค์ ศิริศรี รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๕
7 สาธิต สาตรพันธุ์ เลขาธิการพรรค
8 พงษ์รัตน์ อรุณมหารัตน์ เหรัญญิกพรรค
9 วาลินี กาญจนจันทร์ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
10 ปรางค์ทิพย์ บัวแพง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
11 ชมน์ธนาฒย์ ชาตืศิริทรัพย์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
12 อุดมเกียรติ ศิลาเอกวิจิตร์ โฆษกพรรค
13 สิทธิรัตน์ ดำแก้ว รองโฆษกพรรค
14 สมเจตน์ สุขขุน ผู้อำนวยการพรรคฝ่ายกฎหมาย
15 ฟีกรี กียะ ผู้อำนวยการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้
16 ประดิษฐ์ สายตรงกิจวานิช ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ (ตอนล่าง)
17 ฐณณ พิหูสูตร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ (ตอนบน)
18 ชายประจักร ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการพรรคฝ่ายกฎหมาย
14 นะรินวัลย์ คล้ายเดชนิลินัน กรรมการบริหารพรรค
15 ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น กรรมการบริหารพรรค
16 วรชัย ทรงศรีวิทยา กรรมการบริหารพรรค
17 สมมาตร บัวทอง กรรมการบริหารพรรค
18 สุนทร บัวกลิ่น กรรมการบริหารพรรค
19 อนุชิต แก้วต้น กรรมการบริหารพรรค
20 วินัย สุทิน กรรมการบริหารพรรค
21 ธนกฤต เลิศไกรธนาภา กรรมการบริหารพรรค
22 มนตรี ยานะกิจ กรรมการบริหารพรรค
23 อำนาจ แสงสกาย กรรมการบริหารพรรค
24 ปรีดิ์ปราโมทย์ เลิศวรภัทร กรรมการบริหารพรรค
25 พันธวัชร บรรจงศิริเจริญ กรรมการบริหารพรรค
26 วัฒนา สพสมัย กรรมการบริหารพรรค
27 ณัฐวรรณ์ แป้งเงิน กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข