พรรคธรรมาธิปไตย

พรรคธรรมาธิปไตย พรรคการเมืองไทยที่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 46/2519 มีนาย เมธี กำเพ็ชร เป็นหัวหน้าพรรคและนาย นพรัตน์ บุลยเลิศ เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคธรรมาธิปไตย
หัวหน้าพรรคเมธี กำเพ็ชร
เลขาธิการพรรคนพรัตน์ บุลยเลิศ
ก่อตั้ง22 มกราคม 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2519 ทางพรรคได้ ส.ส. เข้าสภา 1 คนคือนาย อร่าม อมรดิษฐ์ จาก จังหวัดสุรินทร์ [2]

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

อ้างอิงแก้ไข