พรรคพลัง (อังกฤษ: Power Party) เป็นพรรคการเมืองไทยที่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งต่อ กกต. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยมีนาย สุรศักดิ์ ศิริบุญ และนางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทองเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก[2]

พรรคพลัง
หัวหน้าลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง
รองหัวหน้า
 • ประดิษฐ์ สมพล
 • ณัฏฐพล เจริญพล
 • อมรทิพย์ ภู่ระย้า
เลขาธิการชัยยพล พสุรัตน์บรรจง
รองเลขาธิการ
 • บุญฤทธิ์ ขวัญชุม
เหรัญญิกภูษิต มิ่งขวัญ
โฆษกสาวิทย์ หลาบมาลา
กรรมการบริหาร
 • ชัชชัย ด้วงพิทักษ์
ผู้อำนวยการทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
คำขวัญพรรคพลัง หัวใจ คือโอกาสของประชาชน
ก่อตั้ง10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (2 ปี)
ที่ทำการ618/1318-19 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)1,245 คน[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยทางพรรคเดิมมีกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างเป็นทางการ รวมถึงรับรองข้อบังคับพรรคพร้อมกับเชิญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุชาติ ธาดาธำรงเวช มาแสดงปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน[3]

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางพรรคพลังได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง และนางสาว อัญชิสา เทพทับทิมทอง เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่[4] จากนั้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พรรคพลังได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระการประชุมวาระพิเศษเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก 3 คนคือ นายเพทาย สว่างเดือน เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นางสาวปุณณาสา คิดละเอียด เป็นรองเลขาธิการพรรค และนายประเทือง กรุดทอง เป็นกรรมการบริหารพรรค[5]

กระทั่งวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมใหญ่ กกต. มีมติรับรองพรรคพลังเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ[6] ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังครั้งที่ 4/2565 ที่ประชุมมีมติให้นายชัยยพล หัวหน้าพรรค เป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย ลำดับที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 88[7]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พรรคพลังได้จัดตั้งสาขาพรรคสาขาแรกที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก[8] จากนั้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายชัยยพลได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยให้มีผลในวันรุ่งขึ้นคือในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ซึ่งพรรคพลังได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 12 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายลิขสิทธิ์ (ชื่อเดิม วิสิทธิ์) ใสกระจ่าง อดีตโฆษกพรรค น้องชายของร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง และนายชัยยพล อดีตหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ นอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนชื่อดังเป็นประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค[9][10] ต่อมานาวาอากาศเอก (พิเศษ) กมล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยให้มีผลทันทีทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 11 คน[11]

คณะกรรมการบริหารพรรค แก้

ชุดชั่วคราว แก้

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ประธานที่ปรึกษาพรรค
2 สุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้าพรรค
3 สมชาติ นาคบรรจง รองหัวหน้าพรรค
ชัยวัฒน์ ตรีดารา รองหัวหน้าพรรค
วรพงษ์ คล่องดี รองหัวหน้าพรรค
วิชิต คำฟู รองหัวหน้าพรรค
ชัยพงษ์ โฉมเฉลา รองหัวหน้าพรรค
ชินวัฒน์ หาบุญพาด รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก
10 ผุสดี กลิ่นทอง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
11 นาวาเอก (พิเศษ) กมล ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการพรรค
12 ชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค

ชุดที่ 1 (27 พฤศจิกายน 2564-ปัจจุบัน) แก้

ในคราวประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 12 คนประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ อ้างอิง
1 ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง หัวหน้าพรรค
2 ณัฐพล เจริญพล รองหัวหน้าพรรค
3 เพทาย สว่างเดือน แต่งตั้งเพิ่มในภายหลัง
5 ศุภวิชญ์ พสุรัตน์บรรจง รองเลขาธิการพรรค
6 ปุณณาสา คิดละเอียด แต่งตั้งเพิ่มในภายหลัง
7 อนันต์ บุญเขียน นายทะเบียนสมาชิกพรรค
8 ภาณุวัฒน์ เอกพลกุล เหรัญญิกพรรค
9 วิสิทธิ์ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค
10 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) กมล ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการพรรค
11 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการบริหารพรรค
12 ประสพ ทองอินทร์
13 ชัชชัย ด้วงพิทักษ์
14 บุญฤทธิ์ ขวัญชุม
15 ประเทือง กรุดทอง แต่งตั้งเพิ่มในภายหลัง

อ้างอิง แก้

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. "เปิดตัว "พรรคพลัง" สุรศักดิ์ ศิริบุญ นั่งหัวหน้าพรรค ชูนโยบายความมั่นคงแรงงาน". www.thairath.co.th. 18 October 2020.
 3. 'พรรคพลัง' เลื่อนประชุมใหญ่ พร้อมเปิดเสื้อพรรคลุคใหม่
 4. "พรรคพลัง" ได้ "ดร.ชัยยพล" นั่งหัวหน้า อุบ "บิ๊ก ณ." รอ กกต.รับรองก่อน
 5. “พรรคพลัง”จัดประชุม"กก.บห." พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.
 6. กกต. ไฟเขียวรับรองพรรคพลัง เตรียมลงสู้ศึกเลือกตั้ง
 7. "พรรคพลัง” เคาะ “ชัยยพล” แคนดิเดต "นายกฯ"
 8. “ดร.ณัฎฐ์-นักกฎหมายมหาชน” ฟันธง! “บิ๊กตู่” รอ รทสช.แต่งตัว-ส.ส.พรรคอื่นเข้าสังกัด ก่อนยุบสภา 15 มีนาฯ
 9. ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” คว้าที่นั่งหัวหน้าพรรค
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลัง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้