พรรคฟื้นฟูชาติไทย[2]เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 โดยมีพันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายองอาจ หงษ์ภักดี เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคฟื้นฟูชาติไทย
National Revial Party
หัวหน้าพรรคพันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์
เลขาธิการพรรคองอาจ หงษ์ภักดี
ก่อตั้งพ.ศ. 2517
ที่ทำการพรรค8 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สภาผู้แทนราษฎร
ม.ค. พ.ศ. 2518
3 / 269
อุดมการณ์พรรคชาตินิยมไทย
อนุรักษ์นิยม[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 พรรคฟื้นฟูชาติไทยส่งผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 97 คน[3] โดยมีผู้สมัครของพรรคได้รับเลือกตั้งทั้งสิ้น 3 คน คือ ถวิล พวงสำลี (นครปฐม) ร้อยเอก เต็มศักดิ์ ช่างหล่อ และ พันจ่าเอก ชูศักดิ์ ทาระคำ (นครราชสีมา)

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[4] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/193/1.PDF
  2. พรรคฟื้นฟูชาติไทย - ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
  3. เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519
  4. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  5. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • วสันต์ หงสกุล,37 พรรคการเมือง ปัจจัยพิจารณาเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ตะวันนา, 2518
  • ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524