พรรคเพื่อชาติไทย

พรรคเพื่อชาติไทย (อังกฤษ: PHEU CHART THAI PARTY, ชื่อย่อ:พ.ชต.ท.) เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในชื่อว่า "พรรคพลังไทยรักไทย" โดยมี คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล และ วินัย ไชยบุตร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก และเคยมีพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค

พรรคเพื่อชาติไทย
หัวหน้าคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
เลขาธิการทองจันทร์ จันทร์เต
ก่อตั้ง30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (4 ปี)
ที่ทำการ209 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคเพื่อชาติไทย จดทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 16/2561 ในชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย มีนาย คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล และนาย วินัย ไชยบุตร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [1] ต่อมาทางพรรคได้เชิญ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค[2]

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคจำนวน 4 คนได้แก่ ทองจันทร์ จันทร์เต ร้อยตำรวจเอก อธิโชค พุทธปิยบูชา เครือวัลย์ หงษาวงค์ และ อภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์[3]

ในปี 2563 พรรคพลังไทยรักไทย ได้ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองขอเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "พรรคไทยรักไทย" แต่นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่อนุญาต[4] กระทั่งในวันที่ 20 เมษายน ปี พ.ศ. 2564 ทางพรรคพลังไทยรักไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อบังคับพรรคเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคเพื่อชาติไทย เปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างโดย นางสาวเกวลิน บุพชาติ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรค[5]

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคเพื่อชาติไทย ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในนามพรรคพลังไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 1 คน คือ นายคฑาเทพ ผู้เป็นหัวหน้าพรรค

บทบาททางการเมืองแก้ไข

ภายหลังการเลือกตั้งในปี 2562 พรรคพลังไทยรักไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพลังประชารัฐ และสนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

บุคลากรแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ เริ่มต้นวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วินัย ไชยบุตร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562[6]

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 1 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. 2566 0 คน

อ้างอิงแก้ไข