เปิดเมนูหลัก

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 49/2519 โดยจดทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 โดยมีไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นหัวหน้าพรรค และเหรียญชัย จองสืบ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรคไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
เลขาธิการพรรคเหรียญชัย จองสืบ
คำขวัญพรรคชาติ เกียรติภูมิ และความเป็นธรรม
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

เป็นพรรคการเมืองที่ดำเนินการต่อเนื่องจากพรรคแนวประชาธิปไตย

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2519แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ทางพรรคแนวร่วมประชาธิปไตย ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าทางพรรคไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[1] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[2]

อ้างอิงแก้ไข