พรรคอนาคตไทย (อังกฤษ: Thailand's Future Party) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นลำดับที่ ๓/๒๕๕๑ มีนาย ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ และนาย สมลักษณ์ มโนรส เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนโดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกตั้งอยู่ที่ 548 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร [3] ต่อมาในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นางสาววัชรี อิทธิภูวดล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรค ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 7 คน[4] และต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552 นางศรีวรรณ อุ่นใจ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 6 คน[5]

พรรคอนาคตไทย
หัวหน้าประวัติ เทียนขุนทด
รองหัวหน้าเอกพันธุ์ คำปัญโญ
เลขาธิการปพน นพแก้ว
เหรัญญิกวันวิสาข์ เมฆพร้อม
นายทะเบียนสมาชิกกิตติพล ติรโศภิณ
โฆษกพิษณุ พิมพูล
กรรมการบริหารภัครัตน์ มุขแก้ว
รัชนี เหลืองหิรัญภูษิต
องอาจ แซ่โค้ว
อดิศักดิ์ สุวรรณหงษ์
ก่อตั้ง25 เมษายน พ.ศ. 2551
ที่ทำการ807 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร[1]
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)10,313 คน[2]
เว็บไซต์
https://www.thailandfutureparty.or.th/
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอนาคตไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคอนาคตไทย ฉบับ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ฉบับใหม่แทนโดยข้อบังคับพรรคฉบับใหม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ที่ทำการพรรคในปัจจุบัน พร้อมกันนี้นายทนงศักดิ์หัวหน้าพรรคคนแรกได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคกลางที่ประชุมใหญ่ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกที่เหลือ 6 คนต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ที่ประชุมจึงทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 11 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย วีระพล เหมรัตนากร และนาย ชินวัตร ยะทะนนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่

ในปี พ.ศ. 2556 นายชินวัตรได้ขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน[6]หลังจากนั้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายวีระพลได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[7]ต่อมาทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นการด่วน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายวีระพลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นสมัยที่ 2 พร้อมกับเลือกนาย พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่[8]

ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พรรคอนาคตไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๑ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค จัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค รวมถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ และนาง ภัครัตน์ มุขแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่[9]แต่หลังจากนั้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพรศักดิ์ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคจึงพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[10]ทำให้ทางพรรคต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 10 คนที่ประชุมมีมติเลือกนาย ประวัติ เทียนขุนทด เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมมีมติเลือกนาง ภัครัตน์ มุขแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2

ต่อมาในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 พรรคอนาคตไทยได้ปรากฎเป็นข่าวเมื่อชื่อของพรรคได้เป็น 1 ใน 3 ชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นชื่อใหม่ของพรรคการเมืองที่ ส.ส. จากอดีต พรรคอนาคตใหม่ ทั้ง 55 คนจะย้ายไปสังกัด ทั้ง ๆ ที่พรรคอนาคตไทยยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ จากนั้นในวันที่ 2 เมษายน 2566 นายประวัติได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งในวันเดียวกัน ทางพรรคอนาคตไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายประวัติ เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของนายปพน นพแก้ว[11]

บุคลากร

แก้

หัวหน้าพรรค

แก้
ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552[12]
2 วีระพล เหมรัตนากร 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3 พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
4 ประวัติ เทียนขุนทด 15 กันยายน พ.ศ. 2562[13] ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค

แก้
ลำดับที่ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สมลักษณ์ มโนรส 25 เมษายน พ.ศ. 2551 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552
2 ชินวัตร ยะทะนนท์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556
3 พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
4 ปพน นพแก้ว 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
15 กันยายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

การเลือกตั้ง

แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พรรคอนาคตไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขต 1 คน คือนางสาวสุวรรณดี พวงดอกไม้ (จังหวัดชุมพร เขต 1) โดยไม่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ต่อมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคอนาคตไทยส่งผู้สมัครในระบบแบ่งเขต 1 คน และไม่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเช่นกัน คือ นายประวัติ เทียนขุนทด (กรุงเทพมหานคร เขต 14) ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเช่นกัน

ใน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 พรรคอนาคตไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าทางพรรคไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่ที่นั่งเดียว

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย (หน้า ๑๖๕)
 2. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอนาคตไทย
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 11. นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย
 13. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไทย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้