พรรคไทสังคม

พรรคไทสังคม พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 47/2519[1]

พรรคไทสังคม
หัวหน้าพรรคไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์
เลขาธิการพรรคพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ 2519
ยุบพรรค6 ตุลาคม 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคไทสังคม ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคการเมืองต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2519 มีนาย ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ เป็นหัวหน้าพรรคและพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน เป็นเลขาธิการพรรค

การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519แก้ไข

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 ทางพรรคไทสังคมได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าทางพรรคได้ที่นั่งในสภาเพียงที่นั่งเดียว[2] คือนาย ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา จากเขต 1 จังหวัดนครสวรรค์

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

อ้างอิงแก้ไข