เปิดเมนูหลัก

พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)

ระวังสับสนกับ พรรคแรงงาน (ประเทศไทย)

พรรคแรงงาน (อังกฤษ: Labour Party) พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๒๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย สอาด ปิยวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค [1]

พรรคแรงงาน (ประเทศไทย พ.ศ. 2517)
Labour Party
หัวหน้าพรรคเสรี สุชาตะประคัลภ์
เลขาธิการพรรคสอาด ปิยวรรณ
ก่อตั้ง21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค17 เมษายน พ.ศ. 2532 (14 ปี 148 วัน)
ที่ทำการพรรค๔๖/๗-๑๔ ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งคือเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคแรงงานได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยทั้ง 2 ครั้งมี ส.ส. จากพรรคแรงงานเข้าสภาเพียงคนเดียวคือ นายสอาด ปิยวรรณ ส.ส.ลำปาง เลขาธิการพรรค

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง [2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [3] ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ในชื่อพรรคแรงงานประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2525 [4] ต่อมาได้ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [5]

คณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานแก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 เสรี สุชาตะประคัลภ์ หัวหน้าพรรค
2 สอาด ปิยวรรณ เลขาธิการพรรค

อ้างอิงแก้ไข