พรรคชาวนา เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยได้ยื่นจดทะเบียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498[1]ทะเบียนเลขที่ 6/2498 โดยมีหัวหน้าพรรคคือ นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพรรคคือ นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคชาวนาส่งผู้สมัครของพรรคลงแข่งขันรับเลือกตั้ง แต่ผู้สมัครของพรรคไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว พรรคชาวนา รวมถึงพรรคการเมืองทั้งหมดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ต้องยุติบทบาทลงโดยสิ้นเชิง เมื่อเกิดการปฏิวัตินำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[2]

พรรคชาวนา
หัวหน้าพรรคเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิการพรรคเกษม เฮงสวัสดิ์
ก่อตั้ง4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
ยุบพรรค20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (2 ปี 350 วัน)
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. 2500
0 / 169
สภาผู้แทนราษฎร ธ.ค. 2500
0 / 169
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510
  • สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519