พรรคไท (พ.ศ. 2517)

พรรคไท เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนายแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1] ภายใต้คำขวัญของพรรคว่า "สร้างไทย ให้เป็นไท"

พรรคไท
หัวหน้าแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ
คำขวัญสร้างไทย ให้เป็นไท
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบ6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ผู้บริหารพรรคแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

เลขาธิการพรรคแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคไท เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จำนวน 4 คน[3] ได้แก่ อนันต์ ภักดิ์ประไพ (พิษณุโลก) ธวัชชัย นามวงศ์พรหม (เชียงใหม่) ปกรณ์ กุลกำจร (บุรีรัมย์) และประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ (จันทบุรี)

การร่วมรัฐบาลแก้ไข

พรรคไท เคยเข้าร่วมกับรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36 โดยในครั้งนั้น อนันต์ ภักดิ์ประไพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[4] ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2518 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 จึงมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยนายอนันต์ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งนายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ยุบพรรคแก้ไข

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [5] แม้แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [6] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม แต่พรรคไท ก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่อย่างใด

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการพรรคการเมือง
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  5. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  6. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524