พรรคกสิกรไทย (อังกฤษ: KASIKORNTHAI PARTY, ชื่อย่อ: พก.) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีนาย จำลอง ดำสิม อดีตเลขาธิการพรรคเกษตรกรไทย และนาย บุญเลิศ ดำสิม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [2] โดยทางพรรคกสิกรไทยนับเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 4 ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่จนถึงปี 2563 ต่อจาก พรรคประชาธิปัตย์, พรรคประชากรไทย และ พรรคมหาชน

พรรคกสิกรไทย
หัวหน้าจำลอง ดำสิม (ลาออก)
เลขาธิการดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต (รักษาการ)
เหรัญญิกญัฏฐศรร์ ศตพรกนกรัตน์
นายทะเบียนสมาชิกฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร
ก่อตั้ง10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ถูกยุบ6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ที่ทำการอดีต
75/85-86 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
18/5 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2563
580/35 โครงการบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สมาชิกภาพ  (ปี 2562)1,253 คน[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในช่วงแรกพรรคกสิกรไทยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 75/85-86 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมาทางพรรคได้ย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 580/35 โครงการบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

ซึ่งพรรคกสิกรไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2557 แต่ไม่เคยได้ ส.ส. แม้แต่ที่นั่งเดียวในสภาผู้แทนราษฎร แต่ในปี 2548 เคยมีอดีต ส.ส.ร่วมงานกับพรรคคือ ขจิตร ชัยนิคม อดีต ส.ส.อุดรธานี

ต่อมาในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พรรคกสิกรไทยได้จัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 1/2561 ที่ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาย จำลอง ดำสิม ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปและนาย ทรรศชล พงษ์ภควัต เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่

กระทั่งวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายจำลองซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคโดยทางพรรคได้รับหนังสือลาออกเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [3]

กระทั่งวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 พรรคกสิกรไทยได้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๔๑ วรรคสองเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๑๔๑/๑ วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ได้ทันตามที่กำหนด[4]

โดยก่อนหน้านั้นในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อดีตกรรมการบริหารพรรคกสิกรไทยบางส่วนได้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาในชื่อ พรรคสหประชารัฐ (Citizens Government Union Party) โดยมีนาย ทรรศชล พงษ์ภควัต อดีตเลขาธิการพรรคกสิกรไทยและนางสาว สมร ดีสมเลิศ อดีตกรรมการบริหารพรรคกสิกรไทยเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคสหประชารัฐคนแรก [5]

คณะกรรมการบริหารพรรค

แก้

ชุด 2561 (1 ธันวาคม 2561-2563)

แก้
  • จำลอง ดำสิม หัวหน้าพรรค (ลาออกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
  • ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต เลขาธิการพรรค
  • ณัฏฐศรร์ ศตพรกนกรัตน์ เหรัญญิกพรรค
  • ฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  • ดร.สมร ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค
  • สิรภพ ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค
  • ทรงชัย ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิง

แก้

หมวดหมู่:พรรคการเมืองไทยที่ถูกยุบพรรคในปี พ.ศ. 2563