นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ศาสตราจารย์[3] นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ชื่อเล่น แหม่ม (สกุลเดิม สอาดโฉม; เกิด 29 ตุลาคม พ.ศ. 2516) เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน[4] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา[5][6] อดีตเหรัญญิก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ[7] และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ผู้แทนการค้าไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 67 วัน)
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ก่อนหน้าหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 8 กันยายน พ.ศ. 2564[1]
(1 ปี 34 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[2]
(0 ปี 365 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
ถัดไปอนุชา บูรพชัยศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(0 ปี 128 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ (2561–2566)
คู่สมรสจุมพล ภิญโญสินวัฒน์
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย
วิทยาลัยวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

ประวัติ แก้

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของนางวิไล สอาดโฉม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) จากวิทยาลัยวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา[8]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

การทำงาน แก้

เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) ภายหลังลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไป[9]

งานการเมือง แก้

ศ.ดร.นฤมล ได้เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 ของพรรค[10] และได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาภายหลังลาออกจากตำแหน่งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[11]

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน[12]

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นฤมลได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากสมาชิกและทุกตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐ[13]

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง หน้า ๑, ๙ กันยายน ๒๕๖๔
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
 3. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง หน้า ๔๔, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 4. ด่วนที่สุด!!! 'เศรษฐา'เซ็นตั้ง'นฤมล'เป็นที่ปรึกษานายกฯ
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 169/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 6. "ครม. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ไม่พลิกโผ "นฤมล" นั่งรัฐนมตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานรัฐบาล". ไทยรัฐ. 30 Jul 2019. สืบค้นเมื่อ 30 Jul 2019.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๒ ก หน้า ๑๐, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 8. คนตามข่าว : นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลุ้นเก้าอี้โฆษกรัฐบาล
 9. เปิดประวัติ นฤมล ว่าที่โฆษกรัฐบาล ดีกรีไม่ธรรมดา
 10. เปิดชื่อ 120 ปาร์ตี้ลิสต์พลังประชารัฐ หลังผู้มีอำนาจใน รบ.ทุบโต๊ะเปลี่ยนเบอร์ 1
 11. “ดร.แหม่ม” ยื่นใบลาออก จาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุ้นตำแหน่ง โฆษกรัฐบาล
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี, เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง หน้า ๒, ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 13. ""นฤมล" ลา พปชร. แจงทำหน้าที่เหรัญญิกพรรคเสร็จสมบูรณ์แล้ว". ผู้จัดการออนไลน์. 2 ตุลาคม 2023. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๘๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ถัดไป
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์    
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
  อนุชา บูรพชัยศรี