กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อังกฤษ: Ministry of Tourism and Sports) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เครื่องหมายราชการ
ตราพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ประทับเหนือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ภาพรวมกระทรวง
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545; 21 ปีก่อน (2545-10-03)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
งบประมาณต่อปี7,136.7527 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารกระทรวง
 • อารัญ บุญชัย, ปลัดกระทรวง
 • วนิดา พันธ์สอาด, รองปลัดกระทรวง
 • มงคล วิมลรัตน์, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด
เว็บไซต์MOTS.go.th
เชิงอรรถ
ค้นหาสถิติ https://tic.mots.go.th/app/tourismsituation

ประวัติ

แก้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมพลศึกษา
 4. กรมการท่องเที่ยว

ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่วนที่ 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 26 ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณหนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกรมพลศึกษา (ยกเว้นกองยุวกาชาดและกองการลูกเสือ) มาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 27 ให้โอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสำนักงานพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 29

นอกจากโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดแจ้งชัดที่อื่นให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
 3. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

หน่วยงานในสังกัด

แก้

ส่วนราชการ

แก้

ส่วนราชการประจำจังหวัด

แก้
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

รัฐวิสาหกิจ

แก้

องค์การมหาชน

แก้

รายนามปลัดกระทรวง

แก้
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. จเด็จ อินสว่าง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[2]
2. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
3. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550[3]– 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553[4]
4. อรรถชัย บุรกรรมโกวิท 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
5. ดร.สมบัติ คุรุพันธ์[5] 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
6. ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ[6] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[7]
7. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม[8] 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
8. พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ [9] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561[10]
9. โชติ ตราชู [11] 6 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
10. อารัญ บุญชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอน 85ง หน้า 6 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 101ง หน้า 17 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 19ง หน้า 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 พิเศษ ตอน 123ง หน้า 55 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 พิเศษ ตอน 117ง หน้า 5 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 165ง หน้า 3 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 พิเศษ ตอน 235ง หน้า 6 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 12ง หน้า 3 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 พิเศษ ตอน 88ง หน้า 3 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้