รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง อดีตผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นนักการเมืองคนสนิทของนายเนวิน ชิดชอบ[1]

นที ขลิบทอง
ไฟล์:นที ขลิบทอง.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
กรุงเทพ
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองชาติไทย

ประวัติ แก้

นที ขลิบทอง เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายประเสริฐ กับนางวิไล ขลิบทอง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์ (การเกษตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2524 นอกจากนั้นแล้วยังผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2546

การทำงาน แก้

หลังจากจบการศึกษาทางด้านการเกษตร ได้เข้าทำงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระยะหนึ่ง จึงได้โอนย้ายมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2525 ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปีเดียวกัน จนกระทั่งได้รับตำแหน่งรองอธิการบดี ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543 และมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2544 (รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูล แก้