กระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย)

ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงพลังงาน)

กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงพลังงาน
Seal of the Ministry of Energy of Thailand.svg
ตราโลกุตระ
ที่ทำการ
ไทย
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (17 ปี)
งบประมาณ 2,006.5346 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก กุลิศ สมบัติศิริ[2], ปลัดกระทรวง
สมบูรณ์ หน่อแก้ว[3], รองปลัดกระทรวง
ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
ENERGY.go.th

ประวัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: พลังงานในประเทศไทย

พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากหน่วยงานด้านพลังงานต่างกระจายออกไปสังกัดในกระทรวงที่ต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการประสานงาน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จัดตั้ง “ทบวงพลังงาน” และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการแต่ละกระทรวง ทบวง รวม 5 ท่าน ได้มีมติให้ยกระดับส่วนราชการ “ทบวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน”

กระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นการก่อตั้งกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[4]

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549[5]
2. ดร.พรชัย รุจิประภา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553[6]
3. รศ.ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556[7]
4. สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557[8]
5. (1) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[9] - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[10]
6. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558[11] - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5.(2) ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560[12]
7. ธรรมยศ ศรีช่วย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
8. กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561[13] - ปัจจุบัน

ที่ตั้งแก้ไข

กระทรวงพลังงาน เดิมตั้งอยู่ที่บ้านพิบูลธรรม เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอยู่ในบริเวณ บ้านพิบูลธรรม เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส เดิม ปัจจุบันสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ย้ายมาตั้งที่อาคารศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

โลกุตระ สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ" ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว สะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

ส่วนราชการแก้ไข

กระทรวงพลังงานมีหน่วยงานระดับกรม 6 หน่วย ดังนี้

รัฐวิสาหกิจแก้ไข

หน่วยงานที่กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแก้ไข

อดีตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงพลังงานของไทย