รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสนธยา คุณปลื้ม
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติ

แก้

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงดูแลในด้าน การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา และ นันทนาการ จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นายสนธยา คุณปลื้ม 54 3 ตุลาคม 2545 10 มีนาคม 2547
2   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
10 มีนาคม 2547 2 สิงหาคม 2548
55
3   นายประชา มาลีนนท์ 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
4   ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี 56 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
5
(1,2)
  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 9 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
6
(1,2)
  นายชุมพล ศิลปอาชา 59 20 ธันวาคม 2551 9 สิงหาคม 2554
60 9 สิงหาคม 2554 21 มกราคม 2556
7   นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ 2 เมษายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
8   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 61 30 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560
5
(3)
  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562
9   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
10   นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 27 เมษายน พ.ศ. 2567
11   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
สุวิทย์ ยอดมณี พ.ศ. 2549–2551 25 สิงหาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
ประชา มาลีนนท์ พ.ศ. 2548–2549 20 มีนาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ พ.ศ. 2556–2557 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2547–2548 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
พิพัฒน์ รัชกิจประการ พ.ศ. 2562–2566 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร พ.ศ. 2557–2560 19 กันยายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
สนธยา คุณปลื้ม พ.ศ. 2545–2547 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ พ.ศ. 2551,
พ.ศ. 2560–2562
23 ตุลาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล พ.ศ. 2566–2567 8 สิงหาคม พ.ศ. 2525 (41 ปี)

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   ดร.ณัฐ อินทรปาณ 56 27 เมษายน 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551

อ้างอิง

แก้
  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-02-02. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)