กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Ministry of Natural Resources and Environment) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment
ตรากระทรวงทรัพยากรHD.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (19 ปี)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ไทย 92 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี11,294.5960 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
รัฐมนตรี
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • จตุพร บุรุษพัฒน์ [2], ปลัดกระทรวง
 • กุศล โชติรัตน์, รองปลัดกระทรวง
 • เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ, รองปลัดกระทรวง
 • จงคล้าย วรพงศธร, รองปลัดกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวง
เว็บไซต์www.mnre.go.th

ประวัติแก้ไข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[3] หมวด 9 ตามมาตรา 22 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการตามมาตรา 23 ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[4] ส่วนที่ 8 มาตรา 57 ถึง มาตรา 70

ต่อมาเมื่อมี พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็น รองประธานกรรมการใน คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562[5]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

ส่วนราชการแก้ไข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 11 หน่วยงาน ได้แก่

รัฐวิสาหกิจแก้ไข

องค์การมหาชนแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
2. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่) [6]
4. โชติ ตราชู 6 กันยายน พ.ศ. 2553 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
5. มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ [7] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
6. นายกองตรี ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส [8] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
7. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา [9] 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
8. จตุพร บุรุษพัฒน์ [10] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่ม 135 ตอนที่ 71 ก วันที่ 17 กันยายน 2561
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 4. พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 5. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
 6. "ลำเลียง5ศพฮ.ตกถึงรพ.น่าน อีก2ชม.เข้ากรุง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-25. สืบค้นเมื่อ 2013-02-21.
 7. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000073679
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/142/124.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/309/11.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/242/T_0004.PDF

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข