องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ชื่อย่อ : อ.ส.พ.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย โดยเป็นการโอนภารกิจของสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการ[3][4]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Botanical Garden Organization
BGO logo.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง7 เมษายน พ.ศ. 2535
หน่วยงานก่อนหน้า
  • สวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ
สำนักงานใหญ่100 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจำปี234.3205 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • พงศ์บุณย์ ปองทอง, ประธานกรรมการ
  • ปวิช เฉลิมวัฒน์, ผู้อำนวยการ [2]
ต้นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์http://www.qsbg.org

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันมีนางปัจฉิมา ธนสันติ[5] เป็นประธานกรรมการ และมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม เป็นผู้อำนวยการ

สวนพฤกษศาสตร์ในความดูแลแก้ไข

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสวนพฤกษศาสตร์ในความดูแล จำนวน 6 แห่ง[6] ได้แก่

  1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  2. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ พิษณุโลก
  3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
  4. สวนพฤกษศาสตร์เมืองพลขอนแก่น
  5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
  6. สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

การดำเนินงานแก้ไข

องค์การสวนพฤกศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรม ประมาณ 8.7 ล้านบาท รองลงมาคือ รายได้จากค่าเข้าชมสวนพฤกศาสตร์ ประมาณ 3.1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 10.8 ล้านบาท[7] แต่งบประมาณในการบริหารงานองค์การฯ มาจากเงินงบประมาณอุดหนุนของรัฐจำนวนกว่า 146.9 ล้านบาท

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรในสังกัดจำนวน 547 คน (ณ ปี พ.ศ. 2553) ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ โดยมีพนักงาน/ลูกจ้างประจำเพียง 95 คน (ร้อยละ 17)

อ้างอิงแก้ไข