อำเภอแม่ริม

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

แม่ริม (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่ตั้งของศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่รองรับความเจริญเติบโตของนครเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการขยายตัวของการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมและรีสอร์ตที่ถือว่ามากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของนครเชียงใหม่เพื่อขยายไปยังศูนย์กลางความเจริญทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นทางผ่านเพื่อไปยังอำเภอปาย ทำให้อำเภอแม่ริมมีสภาพเศรษฐกิจดี มีการคมนาคมที่คับคั่ง รองจากอำเภอสันทราย และอำเภอหางดง และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด

อำเภอแม่ริม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Rim
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
คำขวัญ: 
น้ำตกแม่สา งามตากล้วยไม้ ไหว้พระบาทสี่รอย
แอ่วดอยชมช้าง งามสล้างพฤกษา เจ้าแม่ดาราเป็นขวัญ มวลชนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ความดี
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่ริม
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่ริม
พิกัด: 18°54′50″N 98°56′42″E / 18.91389°N 98.94500°E / 18.91389; 98.94500
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด443.6 ตร.กม. (171.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด93,678 คน
 • ความหนาแน่น211.18 คน/ตร.กม. (547.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50180,
50330 (เฉพาะตำบลสะลวง)
รหัสภูมิศาสตร์5007
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่ริม หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

อำเภอแม่ริม เดิมมีฐานะเป็นแขวง ชื่อว่า แขวงสะลวง เนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตของบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่งในปีต่อมา ทางราชการได้สร้างถนนขึ้นสำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับแขวงและอำเภอต่างๆ เช่น แขวงเมืองแกน (อำเภอแม่แตงในปัจจุบัน) อำเภอเมืองฝาง ซึ่งสถานที่ตั้งแขวงเดิมนั้นเป็นท้องที่ที่อยู่ห่างไกล ประกอบกับมีการตั้งบ้านเรือนจำนวนน้อย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อกันทางด้านคมนาคม จึงมีการย้ายแขวงสะลวง มาอยู่ริมทางหลวงสายเชียงใหม่ – ฝาง (ถนนโชตนา) ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตของบ้านข่วงเปา เรียกชื่อใหม่ว่า แขวงข่วงเปา ปัจจุบันคือ หมู่ที่ 1 บ้านหมื่นถ้อย – น้ำงาม ตำบลริมใต้

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2457 แขวงข่วงเปา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่า อำเภอแม่ริม เนื่องจากที่ตั้งของอำเภอแม่ริม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่ริม ซึ่งไหลผ่านจากอำเภอแม่แตงลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านสบริม หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้ (บ้านขอนตาลในปัจจุบัน)

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2481 ยุบอำเภอสะเมิง เป็นกิ่งอำเภอสะเมิง ขึ้นกับอำเภอแม่ริม[1]

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ตั้งตำบลแม่สา แยกออกจากตำบลริมใต้และตำบลดอนแก้ว และตั้งตำบลริมเหนือ แยกออกจากตำบลริมใต้[2]

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ริม และจัดตั้งสุขาภิบาลสะเมิงใต้[3][4]

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จัดตั้งอำเภอสะเมิง โดยแยกออกจากอำเภอแม่ริม[5]

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546 ยุบสภาตำบลแม่ริม รวมกับเทศบาลตำบลแม่ริม[6]

ที่มาของชื่ออำเภอ แก้

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ได้ให้คำจำกัดความของแม่น้ำแม่ริมว่า เดิมนั้น แม่น้ำแม่ริมมีชื่อเรียกว่า น้ำแม่ลิ่ม เนื่องจากเป็นลำธารใหญ่ที่ไหลบรรจบกับแม่น้ำปิง ต่อมาคนรุ่นหลังได้เรียกเพี้ยนเป็น แม่ริม จึงได้เรียกชื่ออำเภอแม่ริม มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอแม่ริมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอแม่ริมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2566)[7]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566)[7]
1. ริมใต้ Rim Tai 8 8,334 8,334 (ทต. แม่ริม)
2. ริมเหนือ Rim Nuea 5 5,954 5,954 (ทต. ริมเหนือ)
3. สันโป่ง San Pong 11 10,928 10,928 (ทต. สันโป่ง)
4. ขี้เหล็ก Khilek 8 7,551 7,551 (ทต. ขี้เหล็ก)
5. สะลวง Saluang 8 4,843 4,843 (อบต. สะลวง)
6. ห้วยทราย Huai Sai 5 4,866 4,866 (อบต. ห้วยทราย)
7. แม่แรม Mae Raem 12 10,017 10,017 (ทต. แม่แรม)
8. โป่งแยง Pong Yaeng 10 11,340 11,340 (อบต. โป่งแยง)
9. แม่สา Mae Sa 6 6,623 831
5,792
(ทต. แม่ริม)
(อบต. แม่สา)
10. ดอนแก้ว Don Kaeo 10 16,241 16,241 (อบต. ดอนแก้ว)
11. เหมืองแก้ว Mueang Kaeo 9 6,981 6,981 (ทต. เหมืองแก้ว)
รวม 92 93,678 50,596 (เทศบาล)
43,082 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอแม่ริมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่ริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมใต้ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลแม่สา
 • เทศบาลตำบลริมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลริมเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสันโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่แรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แรมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ริม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ แก้

สถานที่ราชการ แก้

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

ทัศนียภาพบนดอยม่อนแจ่มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
ทัศนียภาพบนดอยม่อนแจ่มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

การศึกษา แก้

สถาบันอุดมศึกษา แก้

โรงเรียน แก้

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 50022004 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 ม.1 ริมใต้ แม่ริม 50180 7 เม.ย. 2514 ม.1 - ม.6
2 50022005 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขที่ 186 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ดอนแก้ว แม่ริม 50180 1 ส.ค. 2529 ม.1 - ม.6

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1050130421 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน เลขที่ - ม.1 บ.โป่งแยงใน โป่งแยง แม่ริม 50180 29 มี.ค. 2478 อ.1 - ป.6
2 1050130422 โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ - ม.2 บ.โป่งแยงนอก โป่งแยง แม่ริม 50180 1 เม.ย. 2482 อ.1 - ป.6
3 1050130423 โรงเรียนบ้านกองแหะ เลขที่ - ม.4 บ.กองแหะ โป่งแยง แม่ริม 50180 1 ส.ค. 2549 อ.1 - ป.6
4 1050130424 โรงเรียนบ้านบวกจั่น เลขที่ - ม.7 บ.บวกจั่น โป่งแยง แม่ริม 50180 2 พ.ค. 2517 อ.1 - ป.6
5 1050130426 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เลขที่ - ม.6 บ.แม่สาใหม่ โป่งแยง แม่ริม 50180 10 ก.ค. 2513 อ.1 - ม.3
6 1050130427 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 เลขที่ - ม.7 บ.หนองหอยเก่า แม่แรม แม่ริม 50180 31 พ.ย. 2505 อ.1 - ป.6
7 1050130428 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง เลขที่ - ม.1 บ.ทุ่งโป่ง แม่แรม แม่ริม 50180 24 พ.ค. 2482 อ.1 - ม.3
8 1050130431 โรงเรียนบ้านปางไฮ เลขที่ - ม.4 บ.ปางไฮ แม่แรม แม่ริม 50180 9 พ.ค. 2510 อ.1 - ป.6
9 1050130437 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เลขที่ - ม.2 บ.ต้นผึ้ง เหมืองแก้ว แม่ริม 50180 อ.1 - ป.6
10 1050130442 โรงเรียนบ้านสันคะยอม เลขที่ - ม.2 บ.สันคะยอม ขี้เหล็ก แม่ริม 50180 3 พ.ค. 2482 อ.1 - ม.3
11 1050130443 โรงเรียนบ้านน้ำริน เลขที่ - ม.3 บ.ห้วยน้ำริน ขี้เหล็ก แม่ริม 50180 4 ม.ค. 2456 อ.1 - ป.6
12 1050130447 โรงเรียนบ้านริมใต้ (โรงเรียนประจำอำเภอ) เลขที่ - ม.1 บ.น้ำงาม ริมใต้ แม่ริม 50180 1 ก.ค. 2465 ป.1 - ป.6
13 1050130448 โรงเรียนวัดทรายมูล เลขที่ - ม.8 บ.ทรายมูล ริมใต้ แม่ริม 50180 พ.ศ. 2477 ป.1 - ป.6
14 1050130451 โรงเรียนบ้านพระนอน เลขที่ - ม.8 บ.ชะเยือง ดอนแก้ว แม่ริม 50180 พ.ศ. 2481 อ.1 - ป.6
15 1050130452 โรงเรียนบ้านแม่สา เลขที่ - ม.4 บ.แม่สา แม่สา แม่ริม 50180 11 ม.ค. 2465  อ.1 - ป.6
16 1050130453 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 เลขที่ - ม.1 บ.เหมืองผ่า ริมเหนือ แม่ริม 50180 พ.ศ. 2465  ป.1 - ป.6
17 1050130454 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เลขที่ - ม.2 บ.หนองปลามัน ห้วยทราย แม่ริม 50180 6 พ.ย. 2465  ป.1 - ป.6
18 1050130459 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก เลขที่ - ม.3 บ.สะลวงนอก สะลวง แม่ริม 50330 15 พ.ค. 2483  อ.1 - ป.6
19 1050130460 โรงเรียนบ้านกาดฮาว เลขที่ - ม.4 บ.กาดฮาว สะลวง แม่ริม 50330 พ.ศ. 2481  อ.1 - ป.6
20 1050130461 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ เลขที่ - ม.5 บ.เมืองก๊ะ สะลวง แม่ริม 50330 14 ม.ค. 2513  อ.1 - ป.6
21 1050130464 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เลขที่ - ม.2 บ.ป่าติ้ว สันโป่ง แม่ริม 50180 14 ต.ค. 2513  อ.1 - ม.3

โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 3050104901 โรงเรียนบ้านศาลา เลขที่ 234 ม.3 ดอนแก้ว แม่ริม 50180 พ.ศ. 2479 อ.1 - ม.3
2 3050201401 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ริม เลขที่ 333/3 ม.8 แม่ริม แม่ริม 50180 1 มิ.ย. 2548 ปฐมวัยปีที่ 1 - อ.3
3 3050202301 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง เลขที่ - สันโป่ง แม่ริม 50180 พ.ศ. 2549 อนุบาล
4 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา เลขที่ 102/1 ม.4 ดอนแก้ว แม่ริม 50180 18 พ.ค. 2552  อ.1 - อ.3
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เลขที่ - ม.2 ดอนแก้ว แม่ริม 50180 อ.1 - ป.6

โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ แก้

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 1050131003 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขที่ 154 ม.4 ดอนแก้ว แม่ริม 50180 พ.ศ. 2519 ป.1 - ม.6

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แก้

 • โรงเรียนนานาชาติ
 
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล เลขที่ 234 ม.3 ห้วยทราย แม่ริม 50180 อ.1 - ปีที่ 12
 • โรงเรียนเอกชน
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เลขที่ 424/3 ม.1 ถ.ถนนน้ำตกแม่สาสายเก่า ริมใต้ แม่ริม 50180 อ.1 - ป.6
2 โรงเรียนบ้านคุณหมอ เลขที่ 273/3 ซ.สุขาภิบาลตำบลแม่ริมบ้านต้นแก้ว ริมใต้ แม่ริม 50180 อ.1 - ป.6
3 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.โชตนา ริมใต้ แม่ริม 50180 อ.1 - อ.3
4 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา เลขที่ 69 ม.8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม 50180 พ.ศ. 2539 อ.1 - อ.3
5 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก ต.ริมใต้ แม่ริม 50180

บุคคลที่มีชื่อเสียงในอำเภอแม่ริม แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ง): 2067. 12 กันยายน 2481. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-16. สืบค้นเมื่อ 2020-02-01.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114. 10 มิถุนายน 2490. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2020-04-21.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (4 ง): 37. 7 มกราคม 2500.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสะเมิงใต้ กิ่งอำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (4 ง): 33. 7 มกราคม 2500.
 5. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอกระสัง อำเภอกระนวน อำเภอบางกอกใหญ่ อำเภอขุนหาร อำเภอพนา อำเภอปากช่อง อำเภอวังเหนือ อำเภอวังชิ้น อำเภอแม่ทา อำเภอหนองหมู อำเภอสระแก้ว อำเภออมก๋อย อำเภอบางซ้าย อำเภอทับสะแก อำเภอบุณฑริก อำเภอลานสะกา อำเภอจอมบึง อำเภอท่ายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอชานุมาน อำเภอแม่พริก อำเภอท่าสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ก): 321. 22 กรกฎาคม 2501. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-02-01.
 6. "พระราชกฤษฎีการวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริม และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (33 ก): 1. 22 เมษายน 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-26. สืบค้นเมื่อ 2020-07-26.
 7. 7.0 7.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร (รายเดือน) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1]. สืบค้น 13 มีนาคม 2567.