มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  (อังกฤษ: Chiang Mai Rajabhat University (Mae Rim)) เป็นพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีการขยายพื้นที่ใหม่และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่กว่า 2,846 ไร่ ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม
ไฟล์:ตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.gif
ชื่อย่อมร.ชม. / CMRU
คติพจน์การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทพื้นที่ขยาย
สถาปนาพ.ศ. 2537
นายกสภาฯดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ที่ตั้ง
180 หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
สี████ สีดำ สีเหลือง
เว็บไซต์http://www.maerimcenter.cmru.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป แก้

ประวัติ แก้

คณะที่เปิดสอน แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
คณะ สาขา

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชานาฏศิลป์
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญา)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาคาร แก้

 • หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
 • อาคารอำนวยการและบริหารกลาง
 • อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (พวงคราม 1-3)
 • อาคารเรียน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • อาคารเรียน adiCET

อ้างอิง แก้