เปิดเมนูหลัก

โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2533

โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital
สัญลักษณ์โรงพยาบาลนครพิงค์
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. ๒๕๒๓
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
จำนวนเตียง700 เตียง
เว็บไซต์http://www.nkp-hospital.go.th/th/

โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 โดยใน ระยะแรกบริการผู้ป่วย 75 เตียง จากจำนวนเตียง 160 เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จำกัด ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น 130 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็งและทารกแรกเกิด เปิดให้บริการ 700 เตียง(ไม่รวม ICU) มีแพทย์ทุกสาขารวมกัน 190 คน

นอกจากนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ยังเป็น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์แก้ไข

 • นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา
 • นายแพทย์สละ สุขตระกูล
 • นายแพทย์สัมพันธ์ คหินทพงศ์
 • นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์
 • แพทย์หญิงเขมรัศมี ขุนศึกเม็งราย
 • นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์
 • นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช
 • นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์
 • นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
 • ระหว่าง พ.ศ. 2523 – กุมภาพันธ์ 2533
 • ระหว่าง พ.ศ. 2533 – พฤศจิกายน 2537
 • ระหว่าง พ.ศ. 2537 – กันยายน 2546
 • ระหว่าง พ.ศ. 2546 – กุมภาพันธ์ 2548
 • ระหว่าง พ.ศ. 2548 – มิถุนายน 2548
 • ระหว่าง พ.ศ. 2549 – กันยายน 2554
 • ระหว่าง พ.ศ. 2555 – กันยายน 2557
 • ระหว่าง พ.ศ. 2557 - กันยายน 2561
 • ระหว่าง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

คลินิกทางการแพทย์แก้ไข

 • ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป
 • ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจจักษุ
 • คลินิกโรคเรื้อรัง
 • คลินิกตรวจสุขภาพและประกันสังคม (ห้องตรวจเบอร์ 18)
 • คลินิกฝากครรภ์
 • ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 • ห้องตรวจหูคอจมูก
 • ห้องตรวจจิตเวช
 • คลินิกโรคทั่วไป เบอร์ 13
 • ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
 • ห้องตรวจทันตกรรม
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์โรคไต
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ดูเพิ่มแก้ไข