คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Medicine : University of Phayao) เป็นคณะแพทยศาสตร์ในจังหวัดพะเยา ที่จัดตั้งขึ้นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 20 ของประเทศไทย และลำดับที่ 3 ในเขตภาคเหนือ และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทศาสตร์
ชื่ออังกฤษSchool of Medicine University of Phayao
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง1 ธันวาคม พ.ศ. 2551
คณบดีผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ (รักษาการแทน)
สีประจำคณะ███ สีเขียว
สัญลักษณ์พญานาคพันคบเพลิง
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลพะเยา
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์www.medicine.up.ac.th

ประวัติแก้ไข

เมื่อ พ.ศ. 2550 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และน่าน ปีนั้นมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 สาขาวิชา คือ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และสาธารณสุขศาสตร์

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตอันได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลังจากนั้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกตัวออกจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาแก้ไข

 1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 2. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
 3. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 4. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 6. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
 7. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
 8. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 9. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม

สถาบันร่วมผลิตแพทย์แก้ไข

โรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) มีทั้งสิ้น 2 โรงพยาบาลที่ร่วมผลิตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 5 กันยายน พ.ศ. 2554 (รักษาการแทน)[1]
2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร มณฑล สงวนเสริมศรี 5 กันยายน พ.ศ. 2554 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน)[1]
3
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[2]
27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 3)[2]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รักษาการแทน ครั้งที่ 4)[3]
22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (รักษาการแทน ครั้งที่ 5)[4]
20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 6)[5]
4
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 [6] [7]
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (รักษาการแทน) [8]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (รักษาการแทน ครั้งที่ 2)[9]

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี), วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554
 2. 2.0 2.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 137/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 970/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 4. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3095/2559 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2561
 7. สำนักงานสภาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 8 มกราคม พ.ศ 2563
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563
 9. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3754/2563 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563