โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (ชื่ออังกฤษ: Navamindarajudis Phayap School) (ตัวย่อไทย: น.ม.พ.) (ตัวย่ออังกฤษ: N.M.P.) เป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ตั้งอยู่พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ละติน: Navamindarajudis Phayap School
ที่ตั้ง
186 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ม.พ. / N.M.P.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค
คำขวัญ"รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2529
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผู้อำนวยการดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
จำนวนนักเรียน1,758 (ข้อมูล ณ 13 มิ.ย. 2561)
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอน สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีนกลาง
สี   น้ำเงิน-เหลือง
เพลงมาร์ชนวมินทราชูทิศ, ร่มราชพฤกษ์
ต้นไม้ราชพฤกษ์
เว็บไซต์http://www.nmp.ac.th

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นมีแผนการเรียน เตรียมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, Mini English Program (MEP), ห้องเรียนเน้นทักษะภาษาที่ 3 ภาษาจีน - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาฝรั่งเศส, ห้องเรียนปกติ


และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นดิจิทัล (SIS), วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นคณิตศาสตร์ (SIM), วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ (SIE), วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปกติ, คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ เน้นนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (SILP), ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ - กีฬา

นวมินท์นามอันเป็นที่รัก

แก้

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 โดยกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นถาวรวัตถุ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่

 1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
 3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
 4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ และ
 5. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศจึงมีสัญลักษณ์โรงเรียนซึ่งได้รับพระราชทาน เป็น "พระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยชื่อโรงเรียน" โดยมีปรัชญาว่า "ความรู้คู่คุณธรรม" และคำขวัญที่ว่า "รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ" นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ทราบกันดีในเหล่านักเรียน ศิษย์เก่า และบุคลากรถึงชื่อโรงเรียนว่า "นวมินท์ นามอันเป็นที่รัก" อีกด้วย

ประวัติ

แก้

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 โดยมีนายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนั้นได้อาศัยสถานที่ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน

นางดาวเรือง รัตนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบกอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก บริเวณถนนเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างกิโลเมตรที่ 15 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 170 ไร่

 
หน้าอาคารเรียน

ในปี พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษพร้อมครุภัณฑ์หลังแรก นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 3 กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (โครงการหลวง) กรป.กลาง หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และผู้ปกครองนักเรียน

สำหรับตัวอาคารของโรงเรียนจะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างท้องถิ่นสมัยใหม่ซึ่งเป็นนโยบายรวมกันอยู่ว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศในแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์การก่อสร้างไม่เหมือนกันเป็นการบ่งบอกถึงท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นอาคารเรียนของแต่ละโรงเรียนจะเป็นตัวอาคารเชื่อมติดกันตามทฤษฎีใหม่ที่ว่า การแยกอาคารจะทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแต่จะเป็นอาคารสองชั้นสีขาว ประดับด้วยกาแลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนา นอกจากนั้นผนังห้องเรียนทุกห้องทำด้วยศิลาแลง นับเป็นสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับแมกไม้และขุนเขาที่อยู่เบื้องหลังอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระกรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทรงอนุโมทนาในความขวนขวายให้ทุกฝ่ายจนทำให้ได้ที่ดินแปลงนี้มาจัดสร้างโรงเรียน ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำให้ใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตั้งใจปฏิบัติราชการให้โรงเรียนอย่างดีที่สุด ตลอดจนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน

ในครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ 1995สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้มีส่วนร่วมมากมาย อาทิเช่น จัดขบวนแห่ตุง จัดขบวนฟ้อนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงตีกลองสบัดชัยในพิธีเปิดการแข่งขัน

ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นแบบทั่วไป และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนผลายในแผนการเรียน วิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต, อังกฤษ-ฝรั่งเศส, อังกฤษ-เยอรมัน, อังกฤษ-ญี่ปุ่น และอังกฤษ-จีน

ข้อมูลทั่วไป

แก้
 
ลานหน้าอาคารเรียนและหน้าเสาธง

สถานที่ตั้ง

แก้

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 บนเนื้อที่ประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 500 เมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร หากเดินทางลัดเลาะตามถนนริมคลองชลประทานมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เข้าเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จะพบอาคารแบบพิเศษทรงล้านนา ซึ่งเป็นอาคารเรียนของ “โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และโอบล้อมด้วยเทือกเขาถนนธงชัย

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของโรงเรียนจะตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการสร้างอาคารเรียน

 • อาคารเรียนรูปตัว "E" สองชั้น พื้นจะลดหลั่นตามระดับพื้นที่ดิน ทั้งสองชั้น
 • อาคารเรียน 4 ชั้น
 • อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ชั้นบนเป็นหอประชุม
 • ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องคหกรรม โรงฝึกงาน
 • โรงอาหาร
 • แปลงเกษตร

ด้านหน้าอาคารเรียน จะเป็นสนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอล และมีเสาธง ซึ่งจะใช้สนามแห่งนี้ เป็นที่เข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วยนอกจากนั้นในบริเวณโรงเรียนยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในด้านการเกษตรกรรม และด้านอุปโภคเป็นอย่างมาก โดยรอบสระนี้จะมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม เช่น เฟื่องฟ้า ทองกวาว ราชพฤกษ์ เป็นต้น โรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะอนุรักษ์สภาพธรรมชาติเดิมไว้ให้มากที่สุด

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ทหาร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่สนามกีฬา ฯ และส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง (ชลประทานเชียงใหม่)

คณะกรรมการนักเรียน

แก้

เป็นการรับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าอบรมคัดเลือกกันเองเพื่อเลือกผู้สมัครตำแหน่งประธานนักเรียน จากนั้นจะมีการเสนอชื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียน ต่อมาเมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัคร จึงให้นักเรียนลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ลำดับรองลงมาจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ ส่วนสมาชิกที่เหลือและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำของโรงเรียนแล้วจะได้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 วาระ คือ 1 ปีการศึกษา

คณะสีของโรงเรียน

แก้

โรงเรียนมีการแบ่งนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาสี ทำกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ โดยเรียกว่า "คณะสี" แบ่งเป็น 5 คณะ (สังเกตได้จากสีของตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่ปักอยู่บนเสื้อของนักเรียน โดยในอดีตมีการแบ่งตามห้องเรียน แบบสุ่ม หรือเลขประจำตัวนักเรียน แล้วแต่กรณี) ซึ่งได้มีการอัญเชิญนามวังและพระตำหนักในรัชกาลที่ 9 ตามภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นชื่อคณะสี ดังนี้

 1. คณะจิตรลดา อัญเชิญนามพระตำหนักจิตรลดารโหฐานมาเป็นชื่อคณะสี มีสีเหลืองเป็นสีประจำคณะ
 2. คณะไกลกังวล อัญเชิญนามวังไกลกังวลมาเป็นชื่อคณะสี มีสีน้ำเงินเป็นสีประจำคณะ
 3. คณะทักษิณ อัญเชิญนามพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีเขียวเป็นสีประจำคณะ
 4. คณะภูพิงค์ อัญเชิญนามพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีชมพูบานเย็นเป็นสีประจำคณะ
 5. คณะภูพาน อัญเชิญนามพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์มาเป็นชื่อคณะสี มีสีแดงเลือดหมูเป็นสีประจำคณะ

ทั้งนี้ ประธานคณะสีจะมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งถูกคัดเลือกโดยสมาชิกทุกคนในคณะสี เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะสีและเป็นผู้ถือธงประจำคณะ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 วาระ คือ 1 ปีการศึกษาเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ลำดับ / รายนาม ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
(1) นางดาวเรือง รัตนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

2529
(2) นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 8 2529 - 2539
(3) นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ผู้อำนวยการ ระดับ 8 2539 - 2540
(4) นายเขียน แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการ ระดับ 9 2540 - 2543
(5) นายณรงค์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการ ระดับ 8 2543 - 2545
(6) นายอำพล บุญอยู่ ผู้อำนวยการ ระดับ 8 2545 - 2550
(7) นายพล พิชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 2550 - 2552
(8) นายจุมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2552 - 2553
(9) นายพล พิชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 2553 - 2554
(10) นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2554 - 2555
(11) นายอรรณสฏฐ์ สุสุข ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2555 - 2557
(12) ดร. มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2557 - 30 กันยายน 2560
(13) นางนราภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ตุลาคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561
(14) นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
(15) ดร. ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้