กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ 5 ภูมิภาค 5 โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 โดยเริ่มประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ" จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนนวมราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
  2. โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
  3. โรงเรียนนวมราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค
NAWAMINDARAJUDIS SCHOOL
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2528
สีน้ำเงิน เหลือง
เพลงมาร์ชนวมินทราชูทิศ,ร่มราชพฤกษ์
ต้นไม้ราชพฤกษ์

ต่อมาในวันที่ 14 สิงหาคม ปีเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อความสมบูรณ์และความไพเราะในเชิงอักษรศาสตร์ โดยอาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 จึงทำให้ทั้ง 3 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ" ดังนี้

  1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
  2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
  3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร

ปี พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มอีก 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้น มีชื่อโรงเรียนอยู่ภายใน เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและเข็มตราสัญลักษณ์ประดับอกเสื้อนักเรียน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ร่วมกันกำหนดสัญลักษณ์อื่น ๆ ประจำโรงเรียนเหมือนกันทั้ง 5 โรงเรียน ดังนี้

1. สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน – เหลือง สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร์ อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2. คำขวัญประจำโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

3. ปรัชญาประจำโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

4. ปณิธานประจำโรงเรียน นวมินทราชูทิศ น้อมจิตพลีเพื่อในหลวง

5. ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์

6. เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชนวมินท์ และ เพลงร่มราชพฤกษ์

ความหมายของชื่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆของโรงเรียน แก้

ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

ความหมาย โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่มาของชื่อ “นวมินทราชูทิศ”

นวมินทราชูทิศ ประกอบด้วยคำดังต่อไปนี้

1. นวม (นะ - วะ - มะ) เป็นคำบาลี แปลว่า ที่ 9

2. อินท (อิน - ทะ) เป็นคำบาลี แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

3. ราชา (รา - ชา) เป็นคำบาลี, สันสกฤต แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

4. อุททิศย (อุด - ทิด - สะ - ยะ) เป็นคำสันสกฤต แปลว่า ทำเพื่อ , สละให้โดยเจาะจง

การประกอบคำ

1. นวม + อินท สมาสแบบมีสนธิภายในคำ เป็น นวมินท

2. ราชา + อุทิศ สมาสแบบมีสนธิภายในคำ เป็น ราชูทิศ

3. นวมินท + ราชูทิศ สมาสแบบไม่มีสนธิภายในคำ เป็นนวมินทราชูทิศ แปลว่า อุทิศให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่องค์ที่ 9

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน แก้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้น มีชื่อโรงเรียนอยู่ภายใน เป็นตราสัญลักษณ์ประจำกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค

ที่ตั้ง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้