กรมสามัญศึกษา (อังกฤษ : Department of General Education) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2481 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีหน้าที่จัดการศึกษาสามัญ ปัจจุบันถูกยุบรวมเข้ากับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และ กรมวิชาการเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญ.jpg
ตรากรมสามัญศึกษา
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2481
วันยุบเลิก พ.ศ. 2545
สืบทอดโดย สพฐ.
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติแก้ไข

เมื่อได้มีการจัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้นแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2481 จัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482[1] มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ

ในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2494 ขึ้นอีกครั้ง ทำให้กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนการฝึกหัดครูด้วย และในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้มี "กรมวิสามัญศึกษา" ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ในปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 217 และ 218 ได้ประกาศให้กรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน ให้ใช้ชื่อว่า กรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม และยุบรวมหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน[2] ทำให้กรมสามัญศึกษา ถูกโอนกิจการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบทั้งหมด

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษาแก้ไข

 1. ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ พ.ศ. 2515- พ.ศ. 2518
 2. นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
 3. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 4. คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521
 5. นายสุรเดช วิเศษสุรการ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525
 6. ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
 7. นายพะนอม แก้วกำเนิด พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
 8. ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
 9. นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 10. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
 11. คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
 12. นายกว้าง รอบคอบ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
 13. ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 14. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545

อ้างอิงแก้ไข