กรมสามัญศึกษา (อังกฤษ : Department of General Education) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2481 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีหน้าที่จัดการศึกษาสามัญ ปัจจุบันถูกยุบรวมเข้ากับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และ กรมวิชาการเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมสามัญศึกษา
ตรากรมสามัญศึกษา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2482
ยุบเลิก3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
(64 ปี)
หน่วยงานสืบทอด
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ

แก้

เมื่อได้มีการจัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้นแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2481 จัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482[1] มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ

ในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2494 ขึ้นอีกครั้ง ทำให้กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนการฝึกหัดครูด้วย และในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้มี "กรมวิสามัญศึกษา" ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ในปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216, 217 และ 218 ได้ประกาศให้กรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน ให้ใช้ชื่อว่า กรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ต่อมาในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[2] ได้มีการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม และยุบรวมหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน[3] ทำให้กรมสามัญศึกษา ถูกโอนกิจการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบทั้งหมด

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา

แก้
 1. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ พ.ศ. 2515- พ.ศ. 2518
 2. นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
 3. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 4. คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521
 5. นายสุรเดช วิเศษสุรการ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525
 6. นายเอกวิทย์ ณ ถลาง พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
 7. นายพะนอม แก้วกำเนิด พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
 8. นายโกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
 9. นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 10. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
 11. คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
 12. นายกว้าง รอบคอบ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
 13. นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 14. นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ภายหลังคือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
 15. นายไพฑูรย์ จัยสิน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 (โอนเข้าไปรวมกับ สพฐ.)

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑
 2. "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2020-03-17.
 3. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2011-05-30.