เปิดเมนูหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Ministry of Natural Resources and Environment) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และดูแลหน่วยงานราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural logo gif.gif
ที่ทำการ
ไทย 92 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (17 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 35,877.9733 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา, รัฐมนตรี
ผู้บริหารหลัก จตุพร บุรุษพัฒน์ [2], ปลัดกระทรวง
พงศ์บุณย์ ปองทอง, รองปลัดกระทรวง
สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ[3], รองปลัดกระทรวง
สุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, รองปลัดกระทรวง
สมชัย มาเสถียร, รองปลัดกระทรวง
อัษฎาพร ไกรพานนท์, รองปลัดกระทรวง [4]
เว็บไซต์
MNRE.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[5]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

องค์การมหาชนแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข