กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Department of Environmental Quality Promotion) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตรากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.png
ตรากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2535
งบประมาณประจำปี659.2514 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล[2], อธิบดี
  • วรพล จันทร์งาม, รองอธิบดี
  • ภาวินี ณ สายบุรี, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.deqp.go.th

ประวัติแก้ไข

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาปนาขึ้นเมื่อ 4 เมษายน 2535 สืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการเดิม คือ กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภาพถ่าย สังกัดกองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญแก้ไข

ในทุกปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข