องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ชื่อย่อ อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2490 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำไม้ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด รายได้หลักของ อ.อ.ป. คือ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ และการปลูกสร้างสวนป่า[2]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
สำนักงานใหญ่76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
งบประมาณต่อปี291.5235 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • สุกิจ จันทร์ทอง, ผู้อำนวยการ
 • ประสิทธิ์ เกิดโต, รองผู้อำนวยการ
 • ถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม, รองผู้อำนวยการ
 • ชาญณรงค์ อินทนนท์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลูกสังกัดหน่วยงาน
เว็บไซต์http://www.fio.co.th

ประวัติ

แก้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 มีหน้าที่หลักในการทำไม้ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการทำป่าไม้สัก จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในความดูแลของกระทรวงเกษตร[3] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รัฐบาลและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้และเก็บหาของป่า การแปรรูปไม้ การทำไม้อัด เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการเพิ่มภารกิจในด้านการปลูกสวนป่า คุ้มครองป่า และบูรณะป่าไม้[4] จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้เพิ่มภารกิจในการปลูกฝัง เผยแพร่ ความรู้และทัศนคติในการดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยนอกจากนี้ยังได้ให้อำนาจ อ.อ.ป. ในการให้กู้และให้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมถึงการให้ อ.อ.ป. ออกตราสารและพันธบัตรเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. [5]

ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แก้
ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท เพียร สฤษฎ์ยุทธศิลป์ พิริยะโยธิน 11 มี.ค. 2490 – 14 ก.ย. 2490
2. ม.จ. สืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 15 มิ.ย. 2491 – 30 เม.ย. 2495
3. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร 1 พ.ค. 2495 – 30 ก.ย. 2508
4. นายเฉลิม ศิริวรรณ 1 ต.ค. 2508 – 6 มี.ค. 2514
5. นายกริต สามะพุทธิ 7 มี.ค. 2514 – 12 ส.ค. 2517
6. นายอำนวย คอวนิช 13 ส.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2523
7. นายเชิญ นิลวิเศษ 1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2524
8. นายวีระ สง่าศรี 1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2527
9. นายวิรัช พุทธโกษา 1 เม.ย. 2528 – 30 ก.ย. 2531
10. พันเอกอาคม ใสสะอาด 4 ม.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2533
11. พันเอก ม.ร.ว.อดุลย์เดช จักรพันธุ์ 1 ต.ค. 2533 – 5 ก.พ. 2539
12. นายณรงค์ สุกกรี 2 ก.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2544
13. นายชนัตร เลาหะวัฒนะ 22 ต.ค. 2544 – 4 ต.ค. 2548
14. นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ 27 ส.ค. 2550 – 22 มิ.ย. 2553
15. นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล 22 ธ.ค. 2554 – 18 ต.ค. 2556
16. นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ 3 มี.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2559
17. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ 15 ก.ย. 2560 –
18. นายสุกิจ จันทร์ทอง[6] 14 ธ.ค. 2564 – จนถึงปัจจุบัน

สวนป่า อ.อ.ป.

แก้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดต่างๆ โดยในปี 2564 อ.อ.ป. ได้เปิดสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 9 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก สวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง[7]

อ.อ.ป. ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจด้วย[8][9]

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. “อุตสาหกรรมป่าไม้”รอดถูกยุบ 100% พรฎ.ฉบับใหม่ ให้ตั้งบอร์ด-กู้เงิน-ออกพันธบัตรได้
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
 5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 78 ก หน้า 1 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 6. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
 7. 9 สวนป่า ‘อ.อ.ป.’ น่าเที่ยว แบกเป้ใบเดียวเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 8. อ.อ.ป. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62
 9. 'บี.กริม' ผนึก 'อ.อ.ป.' ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ 250 ไร่

ดูเพิ่ม

แก้