การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. 2544

← พ.ศ. 2540 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 →
 
Thaksin Shinawatra (December 2001).jpg
ผู้ได้รับเสนอชื่อ ทักษิณ ชินวัตร
พรรค ไทยรักไทย
คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 340

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผย ด้วยการขานชื่อสมาชิก 500 คนตามลำดับตัวอักษร

โดยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ได้เสนอชื่อพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ฝ่ายค้านไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าแข่งขัน

ชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี แก้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย
 
รองนายกรัฐมนตรี
(15 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2540)

ผลการลงมติ แก้

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน นาย อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 340 เสียง ไม่เห็นชอบ 127 เสียง และงดออกเสียง 30 เสียง จึงถือว่า ทักษิณ ชินวัตร ได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง รวม
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร[1] 340 127 30 497

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[2]

อ้างอิง แก้