ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการ[1]มูลนิธิสุรเกียรติ์ - ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย[2] อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ถัดไป ชูศักดิ์ ศิรินิล
จักรภพ เพ็ญแข
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486 (77 ปี)
คู่สมรส สุกัญญา โฆวิไลกูล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486[3] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์ สุกัญญา โฆวิไลกุล (สกุลเดิม ศิริตันติกร) อดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวสิริกัญญา โฆวิไลกูล และนายสิรวิชญ์ โฆวิไลกูล

การทำงานแก้ไข

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เริ่มต้นทำงานเป็นทนายความในสำนักงานทนายความประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ จากนั้นจึงได้ย้ายมาทำงานที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ต่อมาได้เข้ามารับราชการเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้มารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2544 - 2549) [4]

ต่อมาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีคณะแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[5]ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนั้น ก่อนที่จะลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 หลังจากที่ทำงานได้เพียง 6 เดือน[6]

นอกจากนั้น ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข