ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:SCCC) [2] หรือบางครั้งอาจเรียกว่า "ปูนกลาง" [3] คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนตั้งแต่ปี 2536 โดยผลิตปูนซีเมนต์ภายใต้ชื่อ "อินทรี"

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง [1]
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:SCCC
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (55 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3,10,12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. [1]
บุคลากรหลัก
นาย พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ (ประธานกรรมการ)
นาย มนตรี นิธิกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
นาย เอเดน จอห์น ไลนัม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)
เว็บไซต์http://www.siamcitycement.com

ปัจจุบัน ปูนซีเมนต์นครหลวง (บปน.) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประวัติ แก้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตปูนซีเมนต์ จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 และได้เริ่มดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา

ในปี 2520 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ปูนซีเมนต์นครหลวงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2524 บริษัทได้มีการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ในโรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จากน้ำมันเตาซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มาเป็นถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ และในปี 2532 ปูนซีเมนต์นครหลวงยังเป็นผู้นำและบริษัทแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ (waste heat recovery system) ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทำให้ลดการบริโภคน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ในการผลิตปูนซีเมนต์โดยการดักเก็บความร้อนจากเตาเผาปูนซีเมนต์แล้วนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาปี 2536 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นทางการ “บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)” (Siam City Cement Public Company Limited) แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 80,065,840 34.81%
2 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 57,270,000 24.90%
3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 21,681,000 9.43%
4 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 5,070,600 2.20%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,707,533 1.61%

ผลิตภัณฑ์ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้