กรุงเทพ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กทม.)

กรุงเทพ อาจหมายถึง

ดินแดนและการปกครอง
 • กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา – เมืองของพระนารายณ์ซึ่งอวตารมาเป็นพระรามตามคัมภีร์ครุฑปุราณะ
 • กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรโบราณในประเทศไทยปัจจุบัน เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นนารายณ์อวตาร จึงเอาชื่อเมืองพระนารายณ์ข้างต้นมาตั้ง
 • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร – ชื่อเมืองหลวงแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยปัจจุบัน ตั้งชื่อตามความเชื่ออย่างเดียวกัน เรียกโดยย่อว่า "กรุงเทพฯ" รหัสพยัญชนะว่า "กท" และอักษรย่ออย่างไม่เป็นทางการว่า "กทม."
  • กรุงเทพมหานคร – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร อักษรย่อว่า "กทม."
  • กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา (เมืองหลวงอาณาจักรอยุธยา) – เช่น "เสด็จเที่ยวประพาสอยู่ดังนั้นประมาณสิบห้าเวร จึ่งเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานคร" (มาจากชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวศนมหาสถาน")
  • ประเทศสยาม – เช่น "บรรดาการงานของคนที่อยู่ในบังคับอังกฤษ ซึ่งเข้ามาอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ก็ต้องฟังบังคับบัญชาของกงสุลที่เข้ามาตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร"
 • นครหลวงกรุงเทพธนบุรี – เขตการปกครองในอดีตของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบัน
 • เมืองลอสแอนเจลิส (City of Los Angeles) – เมืองเอกของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ชื่อเป็นภาษาสเปนมีความหมายว่า "เทพ" (Angels) และมีสมัญญาว่า "กรุงเทพ" (City of Angels)