กรุงเทพ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กทม.)

กรุงเทพ อาจหมายถึง

  • กรุงเทพมหานคร
    • กรุงเทพมหานคร – ชื่อเมืองหลวงแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยปัจจุบัน เรียกโดยย่อว่า "กรุงเทพฯ" รหัสพยัญชนะว่า "กท" และอักษรย่ออย่างไม่เป็นทางการว่า "กทม."
    • กรุงเทพมหานคร – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร อักษรย่อว่า "กทม."
    • กรุงเทพมหานคร บวรทวารวดีศรีอยุธยา (เมืองหลวงอาณาจักรอยุธยา) – เช่น "เสด็จเที่ยวประพาสอยู่ดังนั้นประมาณสิบห้าเวร จึ่งเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานคร" (มาจากชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานคร บวรทวารวดีศรีอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน")
  • นครหลวงกรุงเทพธนบุรี – เขตการปกครองในอดีตของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบัน