ไทยเอ็นวีดีอาร์

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[1] จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริษัททำหน้าที่ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ก่อตั้ง4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (16 ปี)
บริการหลักทรัพย์
เว็บไซต์www.set.or.th/nvdr

ลักษณะการดำเนินงานแก้ไข

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แก้ไข

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ThaiNVDR) จำกัด อย่างเป็นทางการ คือ บริษัท ไทย นอนโหวตติ้ง เดพโพสิทอรี่ รีสีท (Thai Non-Voting Depository Receipt) จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน[2]

คณะกรรมการบริษัทแก้ไข

บริษัท Thai Non-Voting Depository Receipt จำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

  • นางเกศรา มัญชุศรี
  • ดร.ภากร ปิตธวัชชัย
  • นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
  • นางอุดมวรา เดชส่งจรัส

นายทะเบียนและผู้รับฝากหลักทรัพย์แก้ไข

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ The Stock Depository (Thailand) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและผู้รับฝากหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงและเอ็นวีดีอาร์

รายชื่อบริษัทมหาชนที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
บริษัท จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)[3] 610,320,120 31.97%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)[4] 665,327,710 27.80%
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)[5] 249,805,899 10.55%
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[6] 111,478,725 9.29%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)[7] 182,145,266 7.05%
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)[8] 1,597,006,799 6.49%
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)[9] 183,252,854 6.41%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)[10] 165,145,719 5.78%
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)[11] 154,592,530 5.20%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)[12] 654,183,620 4.68%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)[13] 170,785,868 4.30%
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)[14] 60,581,440 3.99%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)[15] 130,944,178 3.86%
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)[16] 171,641,118 3.53%
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)[17] 164,358,501 3.41%
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 79,688,474 3.78%

อ้างอิงแก้ไข