ทิพาวดี เมฆสวรรค์

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (1 มกราคม พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน) ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ[2] ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ถัดไป ชูศักดิ์ ศิรินิล
จักรภพ เพ็ญแข
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ก่อนหน้า ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์
ถัดไป วีระ โรจน์พจนรัตน์
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ถัดไป ไกรสร พรสุธี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2489 (74 ปี)[1]
ประเทศไทย
คู่สมรส ธวัช เมฆสวรรค์
ศาสนา พุทธ

อดีตกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[3]อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและผลักดันให้เกิดกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.) การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคของบทบาทชายหญิง ทั้งในสถานที่ทำงานและภายนอก รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นยิ่งด้านการต่างประเทศ สามารถระดมความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มาสู่สำนักงาน ก.พ. อย่างมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นบุตรีของพลโท เฉลิม และนางเครือน้อย สุทธิรักษ์ สมรสกับ ดร.ธวัช เมฆสวรรค์ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยมีบุตรธิดา 2 คน คือ นางทวิวัลยา เมฆสวรรค์ และนายวิทวัส เมฆสวรรค์

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

ภาครัฐแก้ไข

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งวิทยากรโท สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปี พ.ศ. 2510 และได้เลื่อตำแหน่งเรื่อยมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2526 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ระดับ 8) พ.ศ. 2532 เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคล (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ระดับ 9) และเป็นรองเลขาธิการ ก.พ. ในปี พ.ศ. 2535 เลขาธิการ ก.พ. ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงถึง 2 กระทรวง คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2545 และกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2547

ในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [4] ในรัฐบาลดังกล่าวด้วย

เอกชนแก้ไข

 • ประธานบริษัท สุทธิปัญญา จำกัด

อื่นๆแก้ไข

 • คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 • กรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
 • กรรมการที่ปรึกษาองค์การเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

รางวัลแก้ไข

 • ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542 (รางวัลครุฑทองคำ) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง-ส่วนกลาง/ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2542 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสตรี ประจำปี พ.ศ. 2541 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ยอดหญิง ปี พ.ศ. 2541 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
 • สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี พ.ศ. 2540 สาขาบริหารงานข้าราชการพลเรือนมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

อ้างอิงแก้ไข